STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

STATUT

 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
Nazwa, siedziba, teren działania.
 
§ 1

„Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” w dalszej części Statutu zwane – Stowarzyszeniem jest organizacją pożytku publicznego. Siedzibą jest miejscowość Drzonków w powiecie zielonogórskim.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 07.04.1989 r. „ Prawo o stowarzyszeniach ” (Dz. U. nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz Ustawy z dnia 24.04. 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Jest powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Teren działania obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie ma osobowość prawną i działa przez swoje organa w sposób określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, barw i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji oraz zawierać umowy dotyczące organizacji współpracy i działalności gospodarczej.

§ 7

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne podległe organizacyjnie i finansowo założycielowi. Procedura tworzenia jednostki terenowej przebiega analogicznie do tworzenia Stowarzyszenia za wyjątkiem obowiązku rejestracji w sądzie.

 

ROZDZIAŁ II
Charakter, cele i środki działania.

§ 8

Stowarzyszenie zrzesza na zasadach dobrowolności osoby zainteresowane bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na drogach naszego kraju i w życiu codziennym.
Osoby prawne Stowarzyszenie zrzesza na prawach członka wspierającego.

§ 9

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  • Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym.
  • Dbałość o stałą poprawę infrastruktury technicznej związanej z ruchem drogowym dzieci i młodzieży.
  • Popularyzacja zasad uczestniczenia w ruchu drogowym.
  • Przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu jako pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
  • Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
  • Zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży, a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmowi itp.
  • Pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji.
  • Wymienione cele szczególnie obejmują dzieci niepełnosprawne.
 2. Uzyskanie przez zainteresowanych pomocy w zakresie pożytku publicznego nie wymaga przynależności do Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację imprez, przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.
 2. Szkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie zasad ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego.
 3. Przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu pieszego, do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.
 4. Organizację Turniejów Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
 5. Organizację Turniejów Motoryzacyjnych.
 6. Wnioskowanie o poprawę drogowej infrastruktury technicznej.
 7. Inicjowanie akcji społecznych na rzecz poprawy infrastruktury technicznej na drogach.
 8. Reprezentowanie uczestników ruchu drogowego w kontaktach z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami.
 9. Finansowanie i popularyzacja wydawnictw z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.
 10. Współpracę z organami administracji rządowej , samorządowej, stowarzyszeniami świeckimi i religijnymi działającymi w tym zakresie w kraju i za granicą.
 11. Finansowanie i organizacyjne wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
 12. Organizację i finansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
 13. Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
 14. Inicjowanie wsparcia środowisk twórczych realizujących cele Stowarzyszenia.
 15. Zbiórkę środków na rzecz Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Honorowych.
 3. Wspierających.

§ 13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych a ponadto:

 1. Uznaje postanowienia tego Statutu.
 2. Złoży deklarację członkowską.
 3. Opłaci wpisowe i składkę członkowską.
 4. Uchwałą Zarządu zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
 4. Dbanie o dobry wizerunek Stowarzyszenia w otoczeniu.

§ 16

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 17

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i udzielająca mu pomocy finansowej lub rzeczowej, jeżeli zostanie przyjęta przez Zarząd ( na podstawie pisemnej deklaracji). Członek wspierający posiada prawa określone w § 14 pkt. 3 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający, osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną, śmierci członka.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia.

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Wybór władz może mieć charakter jawny, jeżeli odbywa się za zgodą zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają na tej samej zasadzie.
W przypadku ustąpienia (w czasie trwania kadencji) członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 20

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze i co 5 lat jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór Prezesa i Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Jednak wybrani w głosowaniu członkowie Zarządu mogą dokonać samodzielnie podziału funkcji między sobą, o ile Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków wyrazi na to zgodę.
 4. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 5. Nadawanie godności Honorowego Członka.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 22

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

 1. Z własnej inicjatywy.
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z Prezesa oraz Wiceprezesa (2 osoby). Skarbnik powoływany jest przez Zarząd.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub przez Wiceprezesa w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może zostać osoba skazana za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia nie może przekraczać ½ wartości średniego wynagrodzenia brutto obowiązującego w kraju w danym okresie. Wynagrodzenie może być wypłacane wyłącznie za okresy miesięczne, w których były wykonywane czynności związane z pełnionymi funkcjami.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Bieżące kierowanie działaniami Stowarzyszenia.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia i celów statutowych Stowarzyszenia.
 5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 25

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków nie będących członkami Zarządu ani nie pozostających w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
Do Komisji Rewizyjnej mogą być wybierane wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia. Kontrola opłacania składek.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia.

§ 26

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.
 2. Stowarzyszenie może przyjmować dotacje, darowizny, spadki, zapisy oraz korzyści z ofiarności publicznej z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 3. Wpływy z działalności statutowej.
 4. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Statut Stowarzyszenia zabrania:
  1. udzielania komukolwiek pożyczek lub zobowiązań majątkiem;
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
  4. zakupu na szczególnych zasadach, ani po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na realizację działalności pożytku publicznego

§ 27

Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji odpowiada Prezes. W przypadku ustania okresu funkcyjnego Prezes zobowiązany jest do przekazania całości dokumentacji swojemu następcy.
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają: Prezes oraz Wiceprezes. Do ważności pism wychodzących i innych dokumentów wymagany jest jeden podpis: Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 28

Sprawy księgowe Stowarzyszenia prowadzone są w oparciu o plan kont i ogólnie obowiązujące przepisy prawa finansowego.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu. Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie , a w drugim bez względu na liczbę obecnych członków. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 30

W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się odpowiednio przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz o działalności pożytku publicznego.

 

Statut po zmianach zatwierdzono na posiedzeniu Walnego Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
Zielona Góra, 17 czerwca 2016 r.

 

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ