STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży za rok 2020

 • Sprawozdanie finansowe wg załącznika nr 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz.U. 2019 r.  poz. 351 t.j. ze zm. )
 • Sprawozdanie merytoryczne wg rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego  (Dz.U. 2018 r. poz. 2061)

 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Informacje ogólne

 1. Stowarzyszenie  Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze, ul. Drzonków -. Słoneczna 46.
 2. Przedmiotem działalności stowarzyszenia jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym itp.
 3. Organem rejestrowym stowarzyszenia jest  Krajowy Rejestr Sądowy  w Zielonej Górze.
 4. Stowarzyszenie zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000037116.
 5. Czas trwania stowarzyszenia nie jest ograniczony.
 6. Sprawozdaniem finansowym objęto rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.
 7. W skład stowarzyszenia nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
 8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez stowarzyszenie w dotychczasowym zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności dające się przewidzieć w przyszłości.

II. 

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.
 2. Wartości niematerialne i prawne, stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane przez stowarzyszenie o wartości początkowej poniżej 3500 zł, są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej – amortyzowane są metodą liniową przez okres 24 lub 60 miesięcy.
 3. Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane. Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych.
 4. Inwestycje krótkoterminowe i aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia lub ceny rynkowej (wartości godziwej), zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek – według określonej w inny sposób wartości godziwej.
 5. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej, a wyrażone w walutach obcych przeliczone są na zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty.
 6. Należności i zobowiązania, z wyjątkiem tych, które są skutkiem instrumentów finansowych, wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
 7. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie należności wyrażone w walutach obcych są wyceniane po średnim kursie NBP obowiązującym w tym dniu. Zasada ta dotyczy również zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.
 8. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego pomniejszającego wartość należności.
 9. Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów (wydatków). Rozliczenia międzyokresowe bierne stanowią koszty tworzonych rezerw działalności operacyjnej i finansowej i są wyceniane na poziomie szacowanej ich wielkości.
 10. Ze względu na specyfikę działalności Stowarzyszenie nie dokonuje zakupu podlegających magazynowaniu materiałów, poza materiałami biurowymi. Zakupy materiałów biurowych dokonywane są na bieżące potrzeby Zarządu i podlegają zaliczeniu bezpośrednio w koszty. .
 11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
 12. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa są wyceniane według wartości nominalnych. Kapitał zakładowy Stowarzyszenia wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w KRS. Kapitał zakładowy wycenia się nie rzadziej niż na dzień jego zmiany w wartości nominalnej. – nie dotyczy.
 13. Stowarzyszenia  prowadzi rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Wartość sprzedanych usług prezentowana jest w rachunku zysków i strat.
 14. Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty brutto, tj. z należnym podatkiem VAT..
 15. Wynik finansowy brutto korygują:
        – bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
        – rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
 1. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, Stowarzyszenie tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu podatku dochodowego, którego jest podatnikiem..- nie dotyczy.
 2. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty.- nie dotyczy.

 

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ