STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

WNIOSEK O DOTACJĘ

Organizacja

 1. Nazwa organizacji,adres, telefon.
 2. Nazwa banku i numer konta bankowego (jeżeli jest).
 3. Autor projektu, funkcja w organizacji, inne istotne informacje.

Opis realizacji projektu

(opis nie może przekraczać trzech stron maszynopisu)

Nazwa projektu, kwota wnioskowanej dotacji. (proszę wytłuścić)

 1. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem, funkcja w organizacji wnioskującej.
 2. Osoba odpowiedzialna za rozliczenia finansowe ze sponsorami, funkcja w organizacji (dopuszcza się tę samą osobę).
 3. Proszę podać partnerów współpracujących przy realizacji projektu, ich rolę w projekcie.
 4. Informacje o organizacji lub programie:
  1. charakterystyka problemów /należy podać, jakie potrzeby społeczne zostaną zrealizowane przy pomocy tego projektu/;
  2. kto objęty jest działaniami projektu, ilość uczestników, ew. lista,
  3. cele projektu, podane cele muszą: · odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne; · muszą być realne; · muszą być mierzalne; · muszą być zbieżne z celami Stowarzyszenia.
  4. terminy realizacji projektu, miejsce,
  5. realizatorzy zaangażowani w prowadzenie projektu, kwalifikacje realizatorów,
  6. w jaki sposób wnioskodawca będzie dokonywał oceny realizacji celów i efektów projektu,
  7. czy wnioskodawca realizował wcześniej projekt z pomocą Stowarzyszenia, jeżeli tak, to należy podać kiedy i nazwę projektu. Jeżeli projekt (organizacja) otrzymał(a) wcześniej dotację od Stowarzyszenia, należy wpisać jakie wyniki ewaluacji poprzedniego projektu zostały wdrożone. EWALUACJA TO: OCENA WŁASNA REALIZACJI + WNIOSKI + WDROŻENIE WNIOSKÓW
  8. preliminarz wydatków z podaniem wszystkich sponsorów i kwot przez nich dotowanych, udziału procentowego poszczególnych sponsorów, wkładu własnego wnioskodawcy. Całość najlepiej podać w formie zestawienia tabelarycznego.

DODATKOWO:

 1. Proszę podać proponowane przez wnioskodawcę formy reklamowania Stowarzyszenia związane z realizacją projektu (minimum trzy różne formy). Proszę zadbać o dowody.
 2. Proszę podać proponowane przez wnioskodawcę formy informowania zainteresowanej społeczności o realizowaniu projektu. Proszę zadbać o dowody.

Na końcu wniosku proszę umieścić:

Data, podpis wnioskodawcy  ..............................................

Akceptacja w Stowarzyszeniu  ..............................................

 

UWAGA:

Wniosek o dotację uważa się za prawidłowo dostarczony, jeżeli znajdzie się w Stowarzyszeniu w formie papierowej z oryginalnymi podpisami. Wniosek zawsze najpierw analizowany jest pod względem formalnym. Arkusz zmieniony, wypełniony niezgodnie z wymogami zostanie odrzucony bez podania przyczyn.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ