STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

UCHWAŁA
nr 4 / 4 / 2001 z dnia 19 grudnia 2001 r.
Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej lub rzeczowej przez Stowarzyszenie

 1. Zasady udzielania pomocy.
  1. Pomoc nie może był udzielana na działalność, która jest podstawą i obowiązkiem statutowym jednostki zgłaszającej.
  2. Rozpatrywane mogą być tylko wnioski zgodne ze statutem Stowarzyszenia.
  3. Wnioski wymagają akceptacji Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Zawartość wniosku.
  1. Wnioskodawca musi określić swój własny wkład (lub wkład z innych źródeł) który nie może być niższy niż 25% kosztów uzasadnionych.
  2. Wnioski mogą być rozliczone do 100% kwoty łącznej pozyskanej przez wnioskodawcę w przypadku, gdy osoba (jednostka) wnioskująca była organizatorem pozyskania środków na konto Stowarzyszenia z przeznaczeniem na wnioskowany cel.
  3. Wnioskodawca jest zobowiązany w swoim programie przewidzieć reklamę Stowarzyszenia, informacja na temat proponowanej formy reklamy Stowarzyszenia musi być umieszczona we wniosku.
  4. Wniosek powinien być przekonywująco uzasadniony (terminy imprez i rozliczenia, kwoty - preliminarz, miejsce imprezy, podmiot, cele, efekty, ilość osób objętych projektem, itp.).

 3. Kontrola realizacji wniosku.
  1. Realizacja zgłoszonego programu wymaga kontroli przez minimum jednego członka Zarządu Stowarzyszenia. Kontrola dotyczy obserwacji przebiegu realizacji wniosku. W celu rozliczenia kwoty musi być sporządzony i podpisany protokół z kontroli. Protokół podpisują osoby kontrolujące, akceptuje osoba kontrolowana.

 4. Rozliczanie realizacji wniosku.
  1. Rozliczenie finansowe wniosku może nastąpić wyłącznie po jego realizacji i przedstawieniu dowodów oraz szczegółowego sprawozdania.
  2. Dowody rozliczenia muszą być zgodne z założeniami wniosku i ewentualnymi zgłoszonymi do niego uwagami Zarządu.
  3. Dowody rozliczenia (faktury, rachunki) muszą być oryginalne, szczegółowo opisane, nie budzące wątpliwości księgowych i merytorycznych.

 5. Informacje uzupełniające.
  1. Wniosek musi być złożony i zatwierdzony przed imprezą.
  2. Nie przyznaje się pomocy na już zrealizowane imprezy.
  3. Wniosek zatwierdza bądź nie Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd wspiera konkretne projekty, nie udziela się stałej, długotrwałej pomocy.
  4. Nie dotuje się ugrupowań politycznych czy wyznaniowych.
  5. Nie wspomaga się organizacji komercyjnych.
  6. Nie przyznaje się pomocy charytatywnej.
  7. Wnioski powinny zawierać nazwisko osoby odpowiedzialnej, adres, telefon i inne istotne dla realizacji informacje.

Akceptacja Zarządu

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ