STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

PROJEKT : BRD na godzinach wychowawczych

Propozycje tematyki z zakresu BRD na godziny wychowawcze – 3.09.2019 r.

Wstęp dla nauczyciela.
Polska jest jednym z krajów Europy, gdzie zdarza się najwięcej wypadków drogowych. Jedną z najistotniejszych przyczyn jest nieodpowiedni poziom przygotowania uczestników ruchu drogowego dotyczący wiedzy, umiejętności (w szczególności zasad poruszania się po drodze) i podstaw wychowania - stosowanie kultury w ruchu drogowym. W związku z tym zwracamy się do Państwa nauczycieli wychowawców z prośbą o pomoc we właściwym przygotowaniu uczniów do ich bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Poniżej proponujemy Państwu do wyboru kilkadziesiąt bardzo skróconych treści zajęć związanych z ruchem pieszych i rowerzystów przewidzianych do realizacji na godzinach wychowawczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Oczywiście można ich realizację wykonać w klasach młodszych, a także w szkole ponadpodstawowej. Liczymy na to, że powracanie w każdym tygodniu krótko do tematyki BRD i wskazywanie prawidłowych zachowań utrwali je na długo w świadomości uczniów. Tematyka powinna powracać w każdym kolejnym roku edukacji szkolnej. Chodzi o to, żeby uczniowie przez lata edukacji szkolnej nie doświadczali przerwy w edukacji BRD.

Celem realizacji wskazanych tematów jest przede wszystkim wskazywanie uczniom zasad i wysokiego poziomu kultury poruszania się w ruchu drogowym. Jest bowiem szansa, że dorastając z poczuciem obowiązku kulturalnego zachowania się na drodze dzisiaj i w przyszłości będą te zasady wdrażać i przestrzegać. Zakładamy, że na każdej godzinie wychowawczej wygospodarują Państwo 5-10 minut na wprowadzenie jednego z wymienionych tematów. Zalecamy, żeby na zajęciach stosować metody aktywizujące. Całość powinna nawiązywać do lokalnych warunków i miejscowych spostrzeżeń w szczególności w drodze do szkoły. Warto tu posługiwać się także fotografiami, czy kilkusekundowymi filmikami zrealizowanymi przy pomocy np. telefonu czy publikowanymi w Internecie, a dotyczących lokalnych warunków. Na fotografiach i filmach sugerujemy dokumentować zarówno popełniane przez użytkowników błędy, jak i sytuacje prawidłowych zachowań. Najistotniejsze jest, żeby wszystkie dzieci potrafiły się prawidłowo odnaleźć w omawianych sytuacjach. Mamy nadzieję, że wdrażanie zagadnień BRD będzie miało trwały charakter, a ich pozytywne skutki da się zauważyć już w niedługim okresie. Liczymy na to, że Państwo będą udoskonalać i uzupełniać podane materiały. Bardzo prosimy o przesyłanie takich zmian i uzupełnień, a także zastosowanych ciekawych form przekazu na adres Kuratorium Oświaty. W ten sposób podstawowy materiał będzie uzupełniany, a całość będzie ewaluować.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ