STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

PROJEKT : Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów
– edycja XVIII i następne
- cele, zasady, przydział zadań dla nauczyciela / organizacja projektu
 
Cele:
Projekt skierowany jest głównie do małych, lubuskich szkół podstawowych, których nauczyciele w ramach edukacji szkolnej chcą osiągać lepsze wyniki w zakresie przygotowania młodych rowerzystów. Celem jest praktyczna pomoc i wskazanie potrzebującym pomocy nauczycielom skutecznych metod pracy z przyszłymi rowerzystami, także do skutecznego udziału w turniejach BRD. Dotychczas 35 szkół objęto tym projektem i z radością informujemy, że wszyscy nauczyciele tych szkół potwierdzili, że realizacja projektu bardzo im pomogła w pracy, potrafią lepiej organizować swoją pracę, w znacznym stopniu zaangażowali do pomocy uczniów, osiągają też z uczniami coraz lepsze wyniki. Wielu ze swoimi szkołami może porównywać się z najlepszymi w województwie. Znakomita większość z nich zdecydowanie uaktywniła się na forum szkoły, gminy, powiatu, województwa, pretendują też do wyjazdów na zawody centralne.

Opis organizacji przebiegu: Projekt realizowany jest na trzech spotkaniach, między którymi przewidujemy 2-tygodniowe przerwy. Oczywiście mogą być od tego odstępstwa. Planujemy, że w tej edycji realizacja projektu odbywać się może w piątki od godz. 13:00 (godz. zależą od możliwości dojazdu) lub soboty od godz. 9:00. Planując zajęcia należy wziąć pod uwagę czas dojazdu naszej ekipy do szkoły oraz naturalne przerwy między lekcjami wynikające z planu pracy szkoły. Należy dodać, że najlepiej sprawdzają się zajęcia realizowane w soboty. Wynika to stąd, że dzieci nie są zmęczone i najchętniej pracują, nie ma też ograniczeń czasowych i organizacyjnych. Zaproponowane godziny rozpoczynania są orientacyjne i oznaczają tylko, że w wymienionych dniach nie jest możliwe wcześniejsze rozpoczynanie zajęć. Terminy uzgadniane są z zakwalifikowanymi szkołami. Czas trwania każdych zajęć wynosi 6 godz. lekcyjnych (4,5 zegarowych).

Udział szkół: W projekcie może wziąć udział szkoła, w której nauczyciel pracuje wg planu z dziećmi z klas 4, 5, 6, 7 lub 8. Nauczyciel WK musi mieć kontakt rzeczywisty z dziećmi objętymi projektem. Bardzo istotne jest też to, czy przewiduje się, że w najbliższej perspektywie nauczyciel będzie zajmował się zagadnieniami BRD w szkole. Nauczyciel wybiera do udziału w projekcie 10 chętnych uczniów (lub całą klasę, jeżeli liczba dzieci jest podobna), zapewniając w miarę możliwości obecność takiego składu osobowego na wszystkich spotkaniach. Projekt realizowany jest z udziałem nauczyciela, który jest cały czas obecny i aktywny w czasie zajęć. Oczekujemy na daleko idącą aktywność nauczyciela i postęp między wynikami na kolejnych spotkaniach, co jest potwierdzeniem, że realizacja projektu trwała także między spotkaniami i przyniosła oczekiwane efekty.

Pierwsze spotkanie w szkole: wykonujemy z wybranymi 10 uczestnikami testy teoretyczne oraz jazdy na torze i w MRD. Są to ćwiczenia, analizowane będą wyniki. Dzieci uczą się pozornie znanych im czynności, są to: sprawna jazda rowerem, panowanie nad rowerem, właściwie zachowywanie się w ruchu drogowym, obserwowanie jazdy innych, ocenianie swojej jazdy i innych wg systemu stosowanego na turniejach, poprawianie poruszonych przeszkód, znaków, rozstawianie toru, MRD. Dzieci muszą stać się samodzielne, rozumieją sens zajęć, w rezultacie będą bardzo pomocne w codziennej pracy nauczyciela, potrafią w pełni zastąpić nauczyciela przygotowując, organizując oraz oceniając ćwiczenia. Każde spotkanie kończy się omówieniem poziomu realizowanego materiału, omówieniem błędów oraz sformułowaniem wniosków do pracy.

Między spotkaniami (przez dwa tygodnie): na wstępie nauczyciel przygotowuje plan pracy na dwa tygodnie, przesyła e-mailem organizatorowi, realizuje zaplanowane przez siebie treningi z uczniami. W planie mogą się znaleźć np. wszystkie elementy ćwiczone na pierwszym spotkaniu. Realizuje je wg planu z 10 wybranymi i co istotne - pozostałymi uczniami z klas 4-8 szkoły. Może oczywiście także dodatkowo realizować zajęcia wg własnego pomysłu, szuka własnej drogi działania. Pierwsza dziesiątka uczniów stanowi bazę kadrową do prowadzenia w tym okresie szkolenia z pozostałymi uczniami szkoły. Przez cały okres dwóch tygodni odnotowuje podejmowane działania, notuje i dołącza wyniki, które łącznie stanowią sprawozdanie z tego okresu. Podpisane sprawozdanie przekazuje organizatorowi na początku drugiego spotkania.

Drugie spotkanie w szkole: test + tor + MRD – ćwiczenia / wyniki, dotyczy tych samych dzieci, które uczestniczyły w pierwszym dniu, kontrola poprawy jakości. W przypadku choroby dziecka z grupy, nauczyciel może (jednak nie musi) dokonać uzupełnienia i innego ucznia tak, żeby zachować liczebność grupy.

Między spotkaniami (przez kolejne 2 tygodnie): nauczyciel po przedstawieniu planu pracy na kolejne dwa tygodnie realizuje treningi, tzn. wszystkie elementy ćwiczone na pierwszym i drugim spotkaniu. Realizuje je z 10 wybranymi i pozostałymi uczniami szkoły. Przez cały okres dwóch tygodni notuje podejmowane działania, dołącza wyniki, które łącznie stanowią sprawozdanie z tego okresu. Podpisane sprawozdanie przekazuje organizatorowi na trzecim spotkaniu.

Trzecie spotkanie: test + tor + MRD – ćwiczenia / wyniki, dotyczy tych samych dzieci, które były na zajęciach w pierwszym i drugim dniu, kontrola poprawy jakości.

Po trzecim spotkaniu: po zakończeniu projektu chętnie widziane są wnioski nauczyciela odnotowane w czasie realizacji projektu.

Do udziału szkoły w projekcie potrzebne jest spełnienie następujących warunków:

 • Nauczyciel, który aktualnie pracuje w szkole w zakresie BRD oraz w najbliższej perspektywie też będzie realizował te obowiązki.
 • Zapewnienie pomieszczenia (klasa) do pracy, wskazany dostęp do Internetu + projektor + komputer.
 • Z uwagi na nie zawsze możliwą pracę na dworze - możliwość pracy w budynku szkoły – niezbędna sala gimnastyczna, inna sala i (lub) odpowiednio szerokie korytarze. Oczywiście nie muszą to być wyłącznie pomieszczenia szkolne, może to być np. sala wiejska.
 • Możliwość podbicia delegacji.
 • Możliwość sprawnego korespondowania z nauczycielem z użyciem aktywnego e-maila.

 
ZGŁOSZENIE (proszę wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu szkoły do projektu niezbędna jest też informacja:

 • Proszę krótko wskazać, co skłoniło Panią, Pana do zgłoszenia szkoły do projektu?
 • Czy szkoła posiada rowery typu Wigry (koło 20 cali). Ile sztuk?
 • Jaki jest dostęp do innych rowerów, uczniowskich? Jakie to są rowery, ile ich jest?
 • Czy szkoła posiada przeszkody do toru wg OTBwRD. Jakie ?
 • Ile w szkole jest dzieci w poszczególnych klasach 4, 5, 6, 7, 8.
 • Ile klas jest na poszczególnych poziomach?
 • Ile i z której klasy dzieci są wybrane do projektu?
 • W której klasie realizowane są zagadnienia WK?
 • Czy szkoła posiada znaki drogowe z możliwością ich przestawiania, jakie konkretnie ?
 • Aktywny adres e-mail do nauczyciela;
 • Aktywny telefon do nauczyciela;
 • Zgłaszając szkołę proszę wskazać na możliwe do realizacji terminy ( lub lepiej wskazać terminy, gdy realizacja na pewno nie jest możliwa). Przypominamy, że najlepszym dniem do realizacji projektu jest sobota.

Informacja o zakwalifikowaniu szkoły do projektu zostanie przesłana na adres mailowy nauczyciela.
 
Marek Pasek
Tel. 509 666 462
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ