DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  14 lipca 2020 r.   Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Wszystkie szkoły...
Edycja I
Edycja II
Edycja III
Edycja IV
Edycja V
Edycja VI
Edycja VII
Edycja VIII
Edycja IX
Edycja X
Edycja XI
Edycja XII
Edycja XIII
Edycja XIV
Edycja XV
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOPPROJEKT

Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów
– edycja XVIII
- cele, zasady, przydział zadań dla nauczyciela / organizacja projektu
 
Cele:
Projekt skierowany jest głównie do małych, lubuskich szkół podstawowych, których nauczyciele w ramach edukacji szkolnej chcą osiągać lepsze wyniki w zakresie przygotowania młodych rowerzystów. Celem jest praktyczna pomoc i wskazanie potrzebującym pomocy nauczycielom skutecznych metod pracy z przyszłymi rowerzystami, także do skutecznego udziału w turniejach BRD. Dotychczas 35 szkół objęto tym projektem i z radością informujemy, że wszyscy nauczyciele tych szkół potwierdzili, że realizacja projektu bardzo im pomogła w pracy, potrafią lepiej organizować swoją pracę, w znacznym stopniu zaangażowali do pomocy uczniów, osiągają też z uczniami coraz lepsze wyniki. Wielu ze swoimi szkołami może porównywać się z najlepszymi w województwie. Znakomita większość z nich zdecydowanie uaktywniła się na forum szkoły, gminy, powiatu, województwa, pretendują też do wyjazdów na zawody centralne.
 
Opis organizacji przebiegu:
Projekt realizowany jest na trzech spotkaniach, między którymi przewidujemy 2-tygodniowe przerwy. Oczywiście mogą być od tego odstępstwa. Planujemy, że w tej edycji realizacja projektu odbywać się może w piątki od godz. 13:00 (godz. zależą od możliwości dojazdu) lub soboty od godz. 9:00. Planując zajęcia należy wziąć pod uwagę czas dojazdu naszej ekipy do szkoły oraz naturalne przerwy między lekcjami wynikające z planu pracy szkoły. Należy dodać, że najlepiej sprawdzają się zajęcia realizowane w soboty. Wynika to stąd, że dzieci nie są zmęczone i najchętniej pracują, nie ma też ograniczeń czasowych i organizacyjnych.
Zaproponowane godziny rozpoczynania są orientacyjne i oznaczają tylko, że w wymienionych dniach nie jest możliwe wcześniejsze rozpoczynanie zajęć. Terminy uzgadniane są z zakwalifikowanymi szkołami. Czas trwania każdych zajęć wynosi 6 godz. lekcyjnych (4,5 zegarowych).
 
Udział szkół:
W projekcie może wziąć udział szkoła, w której nauczyciel pracuje wg planu z dziećmi z klas 4, 5, 6, 7 lub 8. Nauczyciel WK musi mieć kontakt rzeczywisty z dziećmi objętymi projektem. Bardzo istotne jest też to, czy przewiduje się, że w najbliższej perspektywie nauczyciel będzie zajmował się zagadnieniami BRD w szkole. Nauczyciel wybiera do udziału w projekcie 10 chętnych uczniów (lub całą klasę, jeżeli liczba dzieci jest podobna), zapewniając w miarę możliwości obecność takiego składu osobowego na wszystkich spotkaniach. Projekt realizowany jest z udziałem nauczyciela, który jest cały czas obecny i aktywny w czasie zajęć. Oczekujemy na daleko idącą aktywność nauczyciela i postęp między wynikami na kolejnych spotkaniach, co jest potwierdzeniem, że realizacja projektu trwała także między spotkaniami i przyniosła oczekiwane efekty.
 
Pierwsze spotkanie w szkole: wykonujemy z wybranymi 10 uczestnikami testy teoretyczne oraz jazdy na torze i w MRD. Są to ćwiczenia, analizowane będą wyniki. Dzieci uczą się pozornie znanych im czynności, są to: sprawna jazda rowerem, panowanie nad rowerem, właściwie zachowywanie się w ruchu drogowym, obserwowanie jazdy innych, ocenianie swojej jazdy i innych wg systemu stosowanego na turniejach, poprawianie poruszonych przeszkód, znaków, rozstawianie toru, MRD. Dzieci muszą stać się samodzielne, rozumieją sens zajęć, w rezultacie będą bardzo pomocne w codziennej pracy nauczyciela, potrafią w pełni zastąpić nauczyciela przygotowując, organizując oraz oceniając ćwiczenia. Każde spotkanie kończy się omówieniem poziomu realizowanego materiału, omówieniem błędów oraz sformułowaniem wniosków do pracy.
 
Między spotkaniami (przez dwa tygodnie): na wstępie nauczyciel przygotowuje plan pracy na dwa tygodnie, przesyła e-mailem organizatorowi, realizuje zaplanowane przez siebie treningi z uczniami. W planie mogą się znaleźć np. wszystkie elementy ćwiczone na pierwszym spotkaniu. Realizuje je wg planu z 10 wybranymi i co istotne - pozostałymi uczniami z klas 4-8  szkoły. Może oczywiście także dodatkowo realizować zajęcia wg własnego pomysłu, szuka własnej drogi działania. Pierwsza dziesiątka uczniów stanowi bazę kadrową do prowadzenia w tym okresie szkolenia z pozostałymi uczniami szkoły. Przez cały okres dwóch tygodni odnotowuje podejmowane działania, notuje i dołącza wyniki, które łącznie stanowią sprawozdanie z tego okresu. Podpisane sprawozdanie przekazuje organizatorowi na początku drugiego spotkania.
 
Drugie spotkanie w szkole: test + tor + MRD – ćwiczenia / wyniki, dotyczy tych samych dzieci, które uczestniczyły w pierwszym dniu, kontrola poprawy jakości. W przypadku choroby dziecka z grupy, nauczyciel może (jednak nie musi) dokonać uzupełnienia o innego ucznia tak, żeby zachować liczebność grupy.
 
Między spotkaniami (przez kolejne 2 tygodnie): nauczyciel po przedstawieniu planu pracy
na kolejne dwa tygodnie realizuje treningi, tzn. wszystkie elementy ćwiczone na pierwszym i
drugim spotkaniu. Realizuje je z 10 wybranymi i pozostałymi uczniami szkoły. Przez cały okres dwóch tygodni notuje podejmowane działania, dołącza wyniki, które łącznie stanowią sprawozdanie z tego okresu. Podpisane sprawozdanie przekazuje organizatorowi na trzecim spotkaniu.
 
Trzecie spotkanie: test + tor + MRD – ćwiczenia / wyniki, dotyczy tych samych dzieci, które
były na zajęciach w pierwszym i drugim dniu, kontrola poprawy jakości.
 
Po trzecim spotkaniu: po zakończeniu projektu chętnie widziane są wnioski nauczyciela odnotowane w czasie realizacji projektu.
 
Do udziału szkoły w projekcie potrzebne jest spełnienie następujących warunków:
Nauczyciel, który aktualnie pracuje w szkole w zakresie BRD oraz w najbliższej perspektywie też będzie realizował te obowiązki. Zapewnienie pomieszczenia (klasa) do pracy, wskazany dostęp do Internetu + projektor + komputer.
Z uwagi na nie zawsze możliwą pracę na dworze - możliwość pracy w budynku szkoły –
niezbędna sala gimnastyczna, inna sala i (lub) odpowiednio szerokie korytarze. Oczywiście nie muszą to być wyłącznie pomieszczenia szkolne, może to być np. sala wiejska.
Możliwość podbicia delegacji.
Możliwość sprawnego korespondowania z nauczycielem z użyciem aktywnego e-maila.
 
ZGŁOSZENIE
(proszę wysłać na adres: wopzgora@2com.pl)
Do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu szkoły do projektu niezbędna jest też informacja:
·           Proszę krótko wskazać, co skłoniło Panią, Pana do zgłoszenia szkoły do projektu?
·           Czy szkoła posiada rowery typu Wigry (koło 20 cali). Ile sztuk?
·           Jaki jest dostęp do innych rowerów, uczniowskich? Jakie to są rowery, ile ich jest?
·           Czy szkoła posiada przeszkody do toru wg OTBwRD. Jakie ?
·           Ile w szkole jest dzieci w poszczególnych klasach 4, 5, 6, 7, 8.
·           Ile klas jest na poszczególnych poziomach?
·           Ile i z której klasy dzieci są wybrane do projektu?
·           W której klasie realizowane są zagadnienia WK?
·           Czy szkoła posiada znaki drogowe z możliwością ich przestawiania, jakie konkretnie ?
·           Aktywny adres e-mail do nauczyciela;
·           Aktywny telefon do nauczyciela;
·           Zgłaszając szkołę proszę wskazać na możliwe do realizacji terminy ( lub lepiej wskazać terminy, gdy realizacja na pewno nie jest możliwa). Przypominamy, że najlepszym dniem do realizacji projektu jest sobota.
 
Informacja o zakwalifikowaniu szkoły do projektu zostanie przesłana na adres mailowy nauczyciela.
 
Marek Pasek
Tel. 509 666 462
Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
oraz
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020