DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Piątek,  14 grudnia 2018 r.   Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
Wszystkie szkoły...
Edycja I
Edycja II
Edycja III
Edycja IV
Edycja V
Edycja VI
Edycja VII
Edycja VIII
Edycja IX
Edycja X
Edycja XI
Edycja XII
Edycja XIII
Edycja XIV
Edycja XV
Kontakt

PROJEKT

Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów
- cele, zasady, przydział zadań dla nauczyciela / organizacja projektu
 
Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra
 
Cele:
Projekt skierowany jest głównie do małych, lubuskich szkół podstawowych, których nauczyciele chcą osiągać lepsze wyniki w zakresie przygotowania młodych rowerzystów. Celem jest praktyczna pomoc i wskazanie potrzebującym pomocy nauczycielom skutecznych metod pracy z przyszłymi rowerzystami, także do skutecznego udziału w turniejach BRD. Dotychczas 26 szkół zostało objętych tym projektem i z radością informujemy, że wszyscy nauczyciele tych szkół potwierdzili, że realizacja projektu bardzo im pomogła w pracy, osiągają też z uczniami coraz lepsze wyniki.
 
Opis organizacji przebiegu:
Projekt realizowany jest na trzech spotkaniach, między którymi przewidujemy 2-tygodniowe przerwy. Planujemy, że w tej edycji realizacja projektu odbywać się będzie w środy od godz. 13:00 lub piątki od godz. 10:00 lub soboty od godz. 9:00. Planując zajęcia należy wziąć pod uwagę czas dojazdu do szkoły oraz naturalne przerwy między lekcjami wynikające z planu pracy szkoły. Należy dodać, że najlepiej sprawdzają się zajęcia realizowane w soboty. Wynika to stąd, że dzieci nie są zmęczone i najchętniej pracują, nie ma też ograniczeń czasowych i organizacyjnych. Zaproponowane godziny rozpoczynania są orientacyjne i oznaczają tylko, że w wymienionych dniach nie jest możliwe wcześniejsze rozpoczynanie zajęć. Terminy uzgadniane są z zakwalifikowanymi szkołami. Czas trwania każdych zajęć wynosi 6 godz. lekcyjnych (4,5 zegarowych).
 
Udział szkół:
W projekcie może wziąć udział szkoła, w której nauczyciel pracuje wg planu z dziećmi z klas 4, 5 lub 6. Nauczyciel WK musi mieć kontakt rzeczywisty z dziećmi objętymi projektem. Nauczyciel wybiera do udziału w projekcie 10 chętnych uczniów (lub całą klasę, jeżeli liczba dzieci jest podobna), zapewniając w miarę możliwości obecność takiego składu osobowego na wszystkich spotkaniach. Projekt realizowany jest z udziałem nauczyciela, który jest cały czas obecny i aktywny w czasie zajęć. Oczekujemy na daleko idącą aktywność nauczyciela i postęp między wynikami na kolejnych spotkaniach, co jest potwierdzeniem, że realizacja projektu trwała także między spotkaniami i przyniosła oczekiwane efekty.
 
Pierwsze spotkanie w szkole: wykonujemy z wybranymi 10 uczestnikami testy teoretyczne oraz jazdy na torze i w MRD. Są to ćwiczenia, analizowane będą wyniki. Dzieci uczą się pozornie znanych im czynności, są to: sprawna jazda rowerem, panowanie nad rowerem, właściwie zachowywanie się w ruchu drogowym, obserwowanie jazdy innych, ocenianie swojej jazdy i innych wg systemu stosowanego na turniejach, poprawianie poruszonych przeszkód, znaków, rozstawianie toru, MRD. Dzieci muszą stać się samodzielne, rozumieją sens zajęć, w rezultacie są bardzo pomocne w codziennej pracy nauczyciela, potrafią w pełni zastąpić nauczyciela przygotowując, organizując oraz oceniając ćwiczenia.
 
Między spotkaniami (przez dwa tygodnie): na wstępie nauczyciel przygotowuje plan pracy na dwa tygodnie, przesyła e-mailem organizatorowi, realizuje treningi z uczniami. W planie mogą się znaleźć np. wszystkie elementy ćwiczone na pierwszym spotkaniu. Realizuje je wg planu z 10 wybranymi i co istotne - pozostałymi uczniami z klas 4-6  szkoły. Może oczywiście także dodatkowo realizować zajęcia wg własnego pomysłu, szuka własnej drogi działania. Pierwsza dziesiątka uczniów stanowi bazę kadrową do prowadzenia w tym okresie szkolenia z pozostałymi uczniami szkoły. Przez cały okres dwóch tygodni odnotowuje podejmowane działania, notuje i dołącza wyniki, które łącznie stanowią sprawozdanie z tego okresu. Podpisane sprawozdanie przekazuje organizatorowi na początku drugiego spotkania.
 
Drugie spotkanie w szkole: test + tor + MRD – ćwiczenia / wyniki, dotyczy tych samych dzieci, które uczestniczyły w pierwszym dniu, kontrola poprawy jakości. W przypadku choroby dziecka z grupy, nauczyciel może dokonać uzupełnienia o innego ucznia tak, żeby zachować liczebność grupy.
 
Między spotkaniami (przez kolejne 2 tygodnie): nauczyciel po przedstawieniu planu pracy na kolejne dwa tygodnie realizuje treningi, tzn. wszystkie elementy ćwiczone na pierwszym i drugim spotkaniu. Realizuje je z 10 wybranymi i pozostałymi uczniami szkoły. Przez cały okres dwóch tygodni notuje podejmowane działania, dołącza wyniki, które łącznie stanowią sprawozdanie z tego okresu. Podpisane sprawozdanie przekazuje organizatorowi na trzecim spotkaniu.
 
Trzecie spotkanie: test + tor + MRD – ćwiczenia / wyniki, dotyczy tych samych dzieci, które były na zajęciach w pierwszym i drugim dniu, kontrola poprawy jakości.
 
Po trzecim spotkaniu:
Po zakończeniu projektu chętnie widziane są wnioski nauczyciela odnotowane w czasie realizacji projektu.
 
Do udziału szkoły w projekcie potrzebne jest spełnienie następujących warunków:
Zapewnienie pomieszczenia (klasa) do pracy, wskazany dostęp do Internetu + projektor.
Z uwagi na nie zawsze możliwą pracę na dworze - możliwość pracy w budynku szkoły – niezbędna sala gimnastyczna, inna sala i (lub) odpowiednio szerokie korytarze. Oczywiście nie muszą to być wyłącznie pomieszczenia szkolne, może to być np. sala wiejska.
Możliwość podbicia delegacji.
Możliwość sprawnego korespondowania z nauczycielem z użyciem aktywnego e-maila.
 
ZGŁOSZENIE
Osoba uprawniona do kontaktów: Marek Pasek tel. 509-66-64-62
należy przesłać na adres wopzgora@2com.pl 
 
Do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu szkoły do projektu niezbędna jest też informacja:
·              Proszę krótko wskazać, co skłoniło Panią, Pana do zgłoszenia szkoły do projektu?
·              Czy szkoła posiada rowery typu Wigry (koło 20 cali). Ile sztuk?
·              Jaki jest dostęp do innych rowerów, uczniowskich? Jakie to są rowery, ile ich jest?
·              Czy szkoła posiada przeszkody do toru wg OTBwRD. Jakie ?
·              Ile w szkole jest dzieci w poszczególnych klasach 4, 5, 6.
·              Ile klas jest na poszczególnych poziomach?
·              Ile i z której klasy dzieci są wybrane do projektu?
·              W której klasie realizowane są zagadnienia WK?
·              Czy szkoła posiada znaki drogowe z możliwością ich przestawiania, jakie konkretnie ?
·              Aktywny adres e-mail do nauczyciela;
·              Aktywny telefon do nauczyciela;
·              Zgłaszając szkołę proszę wskazać na możliwe do realizacji terminy (lub lepiej wskazać terminy, gdy realizacja na pewno nie jest możliwa).
 
Przypominamy, że najlepszym dniem do realizacji projektu jest sobota.
 
Informacja o zakwalifikowaniu szkoły do projektu zostanie przesłana na adres mailowy nauczyciela.


 
Ostatnia Aktualizacja: 2018-11-06 19:20:38
© © 2016 Kopiowanie zdjęć i treści bez zgody - zabronione!