DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Niedziela,  31 maja 2020 r.   Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
Sprawozdania
Za rok 2005
Za rok 2006
Za rok 2007
Za rok 2008
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP


» Sprawozdanie merytoryczne 2013
» Sprawozdanie za 2013 dla Ministra Sprawiedliwości
» Bilans 2013
» Rachunek zysków i strat za 2013


Bilans 2013

Plik z bilansem za 2013 rok (w formacie pdf)

 

 

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA DO BILANSU ;
 
 
 
I.
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych.
  • Bez zmian.
 
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
  • Jednostka nie posiada.
 
3. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
  • Nie występuje.
 
4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego ( akcyjnego ).
  • Fundusz zapasowy na początek roku obrotowego zł. 365.112,83
 
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2012 kwota 88.606,96 czyli wynik finansowy tego roku obrotowego został przeksięgowany na fundusz zapasowy .
 
Fundusz zapasowy na 31 grudnia 2013 roku wynosi zł. 453.719,79.
 
5. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszów) zapasowych i rezerwowych
 
6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia strat za rok obrotowy 2013
·         Ponieważ 2013 rok został zamknięty stratą w wysokości – 16.955,38 zł Zarząd Stowarzyszenia po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania wymienioną kwotę zaliczy w koszty następnego roku obrotowego.
 
7. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stan na koniec roku obrotowego, ze wskazanie tych z nich, które korygują stan należności, więc zmniejszają aktywa
·         Nie występuje.
 
8. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartość należności,
·         Nie występuje.
 
9. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty:
·         Do roku czasu – na początek roku   0,80 zł
                              - na koniec roku 4.013,590 zł.
 
10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów
  • Nie występują.
 
11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
  • Nie występuje.
 
12. Zobowiązanie warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe
  • Nie występuje.
 
OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU WYN IKÓW ;
 
II
1. Struktura rzeczowa ( rodzaje działalności ) przychodów ze sprzedaży usług.
·         Wpływy z nawiązek       -     17.019,69 zł.
·          Składki członkowskie    -         132,00 zł.
  . Wpłaty 1 % podatku       -    101.826,62 zł.
 . Odsetki z lokat bankowych -   2.243,82 zł
 . Dotacje                                    -      0,00 zł
RAZEM PRZYCHÓD ;        121.222,13 zł.
 
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych ( umorzeniowych ).
·         Nie planowane odpisy nie miały miejsca.
 
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35, ust. 3 ustawy o rachunkowości.
·         Nie zaistniała potrzeba aktualizacji wartości zapasów.
 
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym
·         Zdarzenie takie nie wystąpiło.
 
5.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk, starta) brutto.
·              Zdarzenie takie nie miało miejsca i nie dotyczy naszego Stowarzyszenia.
 
6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych dla jednostek sporządzających rachunek strat i zysków w układzie kalkulacyjnym
·         Stowarzyszenie stosuje układ porównawczy, dane te określa rachunek zysków i strat ;.
Według załączonego rachunku zysków i strat koszty działalności operacyjnej wyniosły;
- materiały i przedmioty                       -  15.300,06
- usługi obce                                           -  55.650,82
- wynagrodzenie pracownika               - 56.380,00
- narzuty od wynagrodzeń                    -  1.600,00
- pozostałe koszty                                   -  9.246,63
RAZEM KOSZTY WYNIOSŁY ZŁ 138.177,51
 
Zatem wynik działalności 2013 roku to kwota - 16.955,28  zł.
 
7. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby
·         Nie występuje.
 
8. Nakłady poniesione na nie finansowane aktywa trwałe
·         Nie występują.
 
9. Informacje o zyskach i startach nadzwyczajnych z podziałem na losowe
i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
·         Nie wystąpiły.
 
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
·         Nie występuje.
 
WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
 
KURS PRZYJĘTY DO WYCENY
 
IV.
Nie dotyczy.
 
OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 
V.
Nie dotyczy.
 
OBJAŚNIENIA DO NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH;
 
 
VI.
1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
·         1 pracownik.
·         Umowy o dzieło;
2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacony lub należnych osobom wchodzących w skład zarządu ;
       Nie wypłaca się wynagrodzeń członkom zarządu.
 
 
3. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących
·         W roku bieżącym i w roku poprzednim nie udzielono pożyczek członkom Zarządu.
4.Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta;
 nie podlega badaniu.
 
ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ;
 
VII.
1. W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
 
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym.
 
3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za okres poprzedni ze sprawozdaniem za dany rok jest zachowana.. 
 
OBJAŚNIENIA GRUP KAPITAŁOWYCH
 
VIII
1. Stowarzyszenie nie sporządza skonsolidowanego bilansu nie należy do grup kapitałowych. .
 
DODATKOWE INFORMACJE O POŁĄCZENIU ;
 
IX
1. W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie stowarzyszenia  z żadną inną jednostką.
 
WYJAŚNIENIA POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI ;
            
X.
1. W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności ..
 
XI
1. Nie są znane Zarządowi żadne inne informacje wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
jednostki.


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-05-30 20:35:47
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020