DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  14 lipca 2020 r.   Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Sprawozdania
Za rok 2005
Za rok 2006
Za rok 2007
Za rok 2008
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP


» Sprawozdanie merytoryczne 2013
» Sprawozdanie za 2013 dla Ministra Sprawiedliwości
» Bilans 2013
» Rachunek zysków i strat za 2013


Sprawozdanie merytoryczne 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
za 2013 rok
(Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 marca 2011 – Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2011)
 
 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży Drzonków, ul. Słoneczna 46, 66-004 Racula

Stowarzyszenie, w dniu 29 listopada 1999r. zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem - KRS: 0000037116, w 2005 roku uzyskało status OPP.

REGON : 971245267-00014               

 
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży tworzą:

·         Marek Pasek                                  – Prezes Zarządu

·         Jerzy Słoma                                   - Wiceprezes Zarządu

·         Tadeusz Myśliwiec                        - Sekretarz Zarządu

Odpowiedzialność za działalność finansową Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem ponosi Zarząd.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

·         Jarosław Twaróg – przewodniczący

·         Małgorzata Krystek

·         Leopold Kolbiarz

 

2. Cele Stowarzyszenia:

·         Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym.

·         Dbałość o stałą poprawę infrastruktury technicznej związanej z ruchem drogowym dzieci i młodzieży.

·         Popularyzacja zasad uczestniczenia w ruchu drogowym.

·         Przygotowanie dzieci i młodzieży do   ruchu jako pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.

·         Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.

·         Zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży, a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii.

·         Pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji.

·         Wymienione cele szczególnie obejmują dzieci niepełnosprawne.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

·         Organizację imprez , przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.

·         Szkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie zasad ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego.

·         Przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu pieszego, do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.

·         Organizację Turniejów Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

·         Organizację Turniejów Motoryzacyjnych.

·         Wnioskowanie o poprawę drogowej infrastruktury technicznej.

·         Inicjowanie akcji społecznych na rzecz poprawy infrastruktury technicznej na drogach.

·         Reprezentowanie uczestników ruchu drogowego w kontaktach z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami.

·         Finansowanie i popularyzacja wydawnictw z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.

·         Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami świeckimi i religijnymi działającymi w tym zakresie w kraju i za granicą.

·         Finansowanie i organizacyjne wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

·         Organizację i finansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

·         Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.

·         Inicjowanie wsparcia środowisk twórczych realizujących cele Stowarzyszenia.

·         Zbiórkę środków na rzecz Stowarzyszenia.

 

3. Działalność merytoryczna w okresie sprawozdawczym.

Jedną z najważniejszych form działalności jest pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych. Działalność ta jest finansowana z nawiązek sądowych. Pomagamy tym osobom, które wystąpią do Stowarzyszenia z takim wnioskiem i jednocześnie spełniają warunki. Pomocą zgodnie ze Statutem obejmowane są osoby do 25 roku życia.

Poza udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży zajmujemy się zapobieganiem wypadkom i patologiom społecznym. Po piętnastu latach działalności Stowarzyszenie ma ustabilizowaną działalność merytoryczną w zakresach i na zasadzie realizacji uruchomionych przed laty działań i kierunków. Przez lata działań propozycje sprawdzają się i niewątpliwie są społeczeństwu potrzebne. Dzisiaj w wyniku ewaluacji wiele z tych działań stało się samodzielnymi. Cały szereg takich form zostało wprowadzonych do działań ze szkołami (młodzieżą) na terenie całego województwa. Realizują je zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak i przede wszystkim nauczyciele i osoby współpracujące. Nasze poczynania stały się też wzorcem dla działaczy z innych województw. Znany przypadki brania przykładu z naszych rozwiązań.

 
 • Wspieraliśmy finansowo rehabilitację dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Otrzymujemy od rodzin informacje o pozytywnych skutkach tych działań. Oznacza to, że warto to robić. Tutaj warto wspomnieć, że dotyczyło to prowadzenia czynnej rehabilitacji oraz terapii z zastosowaniem suplementów diety. Stosowanie łącznie tej pomocy jest na pewno realną podporą dla rodzin walczących każdego dnia o poprawę zdrowia swoich dzieci. Oferowana pomoc dotyczy osób do 25 roku życia. Analizując przypadki „podopiecznych” mamy pewność, że najważniejsza jest działalność prewencyjna charakteryzująca się konkretnymi rezultatami, a nie tylko działalność.
 
 • W minionym roku przygotowaliśmy do realizacji wiele projektów o charakterze prewencyjnym. Wszystkie dotyczyły działalności w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:
 • dotyczyły eliminacji szkolnych turnieju W Europie jeździmy bezpiecznie
 • dotyczyły eliminacji rejonowych turnieju W Europie jeździmy bezpiecznie
 • dotyczyły finału lubuskiego turnieju W Europie jeździmy bezpiecznie
 • dotyczyły eliminacji półfinałowych OTBwRD
 • dotyczyły projektu Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów
 

Uczestniczyliśmy także w przygotowaniach i organizacji wielu innych imprez związanych z BRD:

 • dotyczyły eliminacji powiatowych OTBwRD
 • dotyczyły finału wojewódzkiego OTBwRD
 • dotyczyły wyjazdu drużyn na finał centralny OTBwRD
 • dotyczyły organizacji Szkolenia nauczycieli WK, którzy dopiero rozpoczęli pracę w tej dziedzinie.
 
 • Już drugi rok realizujemy nowy projekt o nazwie: Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa lubuskiego. Realizacja polega na pomocy organizacyjnej, metodycznej, rzeczowej, informacyjnej oraz na wskazaniu nauczycielom prostych i realnych w każdych szkolnych warunkach metod pracy. Celem projektu jest właściwe przygotowanie przyszłych rowerzystów do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Do udziału w projekcie kwalifikowane są w pierwszym rzędzie szkoły małe, mające trudności z realizacją tych zagadnień. W ciągu roku zrealizowaliśmy trzy edycje w następujących szkołach: SP Kije Sulechowskie, SP Cigacice, SP nr 3 w Sulechowie, SP 4 Żagań, SP Trzebiechów, SP Bojadła, SP Brody Sulechowskie, SP Golice.
 
 • Wspieraliśmy organizację Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Dzięki naszym działaniom udało się już drugi rok wdrażać pozytywne zmiany w systemie awansowania wszystkich drużyn reprezentujących wysoki poziom. Wpływamy na sensowność przebiegu turnieju, jakość awansujących drużyn ze szkół, gmin, powiatów oraz z półfinałów. Pozwoliło to na zupełnie inne podejście opiekunów do systemu przygotowywania uczniów. Praca nauczycieli nabrała nowego sensu. W wyniku zmian organizacyjnych kolejny raz pojawiło się dużo nowych drużyn, które w latach poprzednich były w cieniu dotychczasowych zwycięzców. Rokuje to wielki postęp w przygotowaniach dzieci do bezpiecznego ruchu drogowego. Tego oczekuje oświata, rodzice.
 
 • Podejmowaliśmy próby poprawy organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego. Obserwujemy spadek zainteresowania turniejem w całej Polsce. Dzieje się tak mimo, że prawie każdy młody człowiek jest zainteresowany uzyskaniem prawa jazdy. To dziwne, ale główny organizator nie wprowadza zmian jakościowych, a także co dziwne - blokuje takie próby. W ten sposób turniej w żadnym razie nie ma takiego wpływu na BRD, jak jest to oczekiwane i możliwe.
 
 • Przy okazji imprez BRD organizowaliśmy bezpłatny montaż odblasków w rowerach dzieci i młodzieży. Stan wyposażenia rowerów w odblaski jest ciągle bardzo zły. Świadomość Polaków wymaga jeszcze wiele pracy. Mimo tysięcy zamontowanych już wcześniej elementów, zainteresowanie ciągle jest duże. Najwięcej odblasków brakuje przy rowerach górskich. Jak duże znaczenie ma prawidłowe oświetlenie jednośladów wiedzą kierowcy, którzy na co dzień spotykają się z tym problemem na drogach.
 
 • Uważamy, że nauczyciele decydujący o wydaniu kart rowerowych uczniom, powinni w ramach zaliczania materiału teoretycznego i ćwiczeniowego sprawdzać stan wyposażenia rowerów dzieci. Zwracamy decydentom uwagę na taką potrzebę. Jest to trudne, a nawet niemożliwe, ale tak długo, jak świadomość będzie niedostateczna, trzeba wdrażać działalność kontrolną. Działalność Policji do realizacji tego celu nie wystarczy. Bardzo negatywnie odebraliśmy zabranie nauczycielom szkół gimnazjalnych uprawnień do wydawania kart rowerowych. Może to spowodować wzrost liczby osób jeżdżących rowerem bez uprawnień. Podejmowaliśmy kroki w celu zainteresowania tematem. Niestety, jak na razie bezskutecznie.
 
 • W dniu 9 marca 2013 zorganizowaliśmy finał wojewódzki X edycji Turnieju BRD W Europie jeździmy bezpiecznie. Finał odbył się w Szkole Podstawowej nr 17 w Zielonej Górze. Zawody zamknęły okres rocznych przygotowań szkół w zakresie wychowania komunikacyjnego. Turniej na wszystkich etapach objął około 7.500 uczniów z terenu całego województwa lubuskiego. Turniej jest organizowany, żeby poprawiać bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach.
 
 • W trakcie roku realizowane były na terenie całego województwa różne inicjatywy mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. Prowadzone były przez członków naszego Stowarzyszenia, ale także przez innych nauczycieli, którzy zostali zachęceni do takich działań. Wykorzystywali do tego celu sprzęt i wyposażenie wygrane w organizowanych przez Stowarzyszenie turniejach. Ich zakres był bardzo zróżnicowany. Najważniejsze jest jednak to, że nauczyciele prowadzą taką działalność i obejmuje ona coraz więcej szkół i dzieci.
 
 • Od początku września 2013 r. rozpoczęliśmy eliminacje szkolne do kolejnej, już XI edycji Lubuskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych W Europie Jeździmy Bezpiecznie. Zainteresowanie dzieci było podobne jak w poprzedniej edycji – sięgnęło około 7,5 tys. dzieci. Jest to najważniejszy turniej BRD w województwie lubuskim charakteryzujący się tym, że warunkiem udziału szkoły jest duże zaangażowanie nauczyciela oraz prowadzona ewaluacja na każdym szczeblu i w każdym kolejnym wydaniu.
 
 • Jesienią odbyły się zawody rejonowe do X edycji Lubuskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych W Europie Jeździmy Bezpiecznie. Zawody odbyły się w Zespole Szkół w Słońsku oraz w Zespole Szkół w Otyniu. Warto się pochwalić, że jest to największy turniej tego typu  w województwie. Stowarzyszenie jest jego inicjatorem i głównym organizatorem. W organizacji pomaga nam wiele osób i instytucji, za co im serdecznie dziękujemy. Uczestniczące w turnieju szkoły bardzo zabiegają o organizację imprez turniejowych właśnie w ich progach, co w sytuacji oświaty w innych dziedzinach jest trudne do osiągnięcia. Jest więc to organizacja poprawiająca jakość u uczniów, u nauczycieli oraz w jednostkach oświatowych.
 
 • Dostrzegamy nowy problem dotyczący uprawnień do jazdy na motorowerze. Przed wprowadzeniem zmian w zakresie tych uprawnień (od 19 stycznia 2013 r.) na terenie województwa lubuskiego w każdym roku kilkuset uczniów było zainteresowanych pozyskaniem tych uprawnień. Tymczasem po zmianach w przepisach w całym 2013 r. na terenie całego naszego województwa uprawnienia uzyskało tylko 13 osób. Niestety przewidywane prognozy sprawdzają się. Najprawdopodobniej jest tak, że zainteresowanie poruszaniem się na motorowerze nie spadło, ale z uwagi na koszty spadło zainteresowanie prawem jazdy AM. Po prostu młodzież porusza się bez uprawnień. Skutki są trudne do przewidzenia. Poruszamy tę problematykę na spotkaniach z nauczycielami. Apelujemy w swoich uprawnieniach do ustawodawcy o uregulowanie tego problemu.
 
 • Podobnie negatywne jest, że wszyscy Polacy, którzy osiągnęli 18 lat mogą poruszać się na rowerze bez jakichkolwiek uprawnień. Oznacza to, że osoby, które nie uzyskały karty rowerowej w procesie edukacji szkolnej, mogą nagle pojawić się na drodze jako rowerzyści nie znający i nie respektujący żadnych przepisów. Stowarzyszenie także w tym przypadku wszelkimi sposobami stara się o uregulowanie tego problemu w kontekście bezpieczeństwa.
 
 • Stowarzyszenie włączyło się w konsultacje projektu Narodowego Programu BRD na lata 2013 – 2020. Zebrane przez nas uwagi wsparte propozycjami rozwiązań zostały przekazane do KR BRD.
 
 • Wiemy jak ważne jest właściwe przygotowanie nauczycieli zajmujących się w szkołach wychowaniem komunikacyjnym. Dotyczy to szkolenia nauczycieli trafiających do zawodu oraz doszkalanie nauczycieli, którzy zajmują się tymi zagadnieniami. Dlatego byliśmy pomysłodawcą i częściowo wykonawcą szkolenia dla nauczycieli z terenu województwa lubuskiego. W szkoleniu udział wzięło 50 nauczycieli.
 
 • Wszystkie istotne informacje umieszczamy sukcesywnie na naszej stronie internetowej WWW.brd.zgora.pl .
 

4. Stowarzyszenie wyłącznie prowadzi działalność nieodpłatną.

 
5. Działalność odpłatna.

Nie prowadzimy.

 
6. Informacja o dochodach:

·         Nawiązki sądowe   -                    17.019,69

·         1% podatku -                             101.826,62

·         Składki członkowskie -                    132,00

·         Odsetki bankowe -                         2.243,82

 

7. Wyniki prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego:

Nie dotyczy.

 

8. Wydatkowanie środków pochodzących z 1% podatku:

Spośród środków pozyskanych z 1% podatku wydatkowano 98.659,75 zł. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia projektów i turniejów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Podatnicy wskazywali w swych zeznaniach właśnie takie cele przeznaczenia dla tych środków.

 

9. Informacja o poniesionych kosztach działalności:

·         Koszty w całości dotyczą działalności nieodpłatnej. Wysokość kosztów wyniosła 138.177,51 zł.

 

10. Informacja o nieodpłatnym korzystaniu z radiofonii:

Na bieżąco współpracowaliśmy z lokalnym Radiem Zachód, którego zasięg obejmuje także ościenne województwa.

 
11. Informacje o zatrudnieniu:

·         Zatrudnienie w okresie całego roku wynosiło ½ etatu, był to pracownik biura, zajmujący się wszystkimi sprawami administracyjnymi.

·         Wynagrodzenie netto pracownika wyniosło 6.926,28 zł. Składała się na to płaca zasadnicza i dodatek stażowy.

·         Pracę Stowarzyszenia wspomagało 9 członków oraz 70 wolontariuszy – nauczycieli z terenu całego województwa.

 
12. Informacja o działalności zleconej:

Nie dotyczy.

 

13. Informacje o zrealizowanych zamówieniach publicznych:

Nie dotyczy.

 
14. Informacje uzupełniające:

Nie dotyczy.

 

Zielona Góra, dnia 31 grudnia 2013 r. 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020