DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  14 lipca 2020 r.   Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Sprawozdania
Za rok 2005
Za rok 2006
Za rok 2007
Za rok 2008
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP


» Sprawozdanie merytoryczne 2012
» Sprawozdanie za 2012 dla Ministra Sprawiedliwości
» Bilans 2012
» Rachunek zysków i strat za 2012


Sprawozdanie merytoryczne 2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
za 2012 rok
(Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 marca 2011 – Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2011)
 
 
1. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży Drzonków, ul. Słoneczna 46, 66-004 Racula
Stowarzyszenie, w dniu 29 listopada 1999r. zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem - KRS: 0000037116, w 2005 roku uzyskało status OPP.
REGON : 971245267-00014               
 
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży tworzą:
·         Marek Pasek                                  – Prezes Zarządu
·         Jerzy Słoma                                   - Wiceprezes Zarządu
·         Tadeusz Myśliwiec                        - Sekretarz Zarządu
Odpowiedzialność za działalność finansową Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem ponosi Zarząd.
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
·         Jarosław Twaróg – przewodniczący
·         Małgorzata Krystek
·         Leopold Kolbiarz
 
2. Cele Stowarzyszenia:
·         Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym.
·         Dbałość o stałą poprawę infrastruktury technicznej związanej z ruchem drogowym dzieci i młodzieży.
·         Popularyzacja zasad uczestniczenia w ruchu drogowym.
·         Przygotowanie dzieci i młodzieży do   ruchu jako pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
·         Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
·         Zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży, a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii.
·         Pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji.
·         Wymienione cele szczególnie obejmują dzieci niepełnosprawne.
 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
·         Organizację imprez , przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.
·         Szkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie zasad ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego.
·         Przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu pieszego, do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.
·         Organizację Turniejów Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
·         Organizację Turniejów Motoryzacyjnych.
·         Wnioskowanie o poprawę drogowej infrastruktury technicznej.
·         Inicjowanie akcji społecznych na rzecz poprawy infrastruktury technicznej na drogach.
·         Reprezentowanie uczestników ruchu drogowego w kontaktach z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami.
·         Finansowanie i popularyzacja wydawnictw z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.
·         Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami świeckimi i religijnymi działającymi w tym zakresie w kraju i za granicą.
·         Finansowanie i organizacyjne wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
·         Organizację i finansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
·         Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
·         Inicjowanie wsparcia środowisk twórczych realizujących cele Stowarzyszenia.
·         Zbiórkę środków na rzecz Stowarzyszenia.
 
3. Działalność merytoryczna w okresie sprawozdawczym.
Podstawową formą działalności jest pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych. Działalność ta jest finansowana z nawiązek sądowych. Pomagamy tym osobom, które wystąpią do Stowarzyszenia z takim wnioskiem i jednocześnie spełniają warunki.
Poza udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży zajmujemy się zapobieganiem wypadkom i patologiom społecznym. Po czternastu latach działalności Stowarzyszenie stabilizuje działalność merytoryczną w tych zakresach na zasadzie realizacji uruchomionych przed laty działań i kierunków. Przez lata działań propozycje sprawdzają się i niewątpliwie są społeczeństwu potrzebne. Dzisiaj wiele z tych działań stało się samodzielnymi. Cały szereg takich form zostało wprowadzonych do działań na terenie całego województwa. Realizują je zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak i przede wszystkim osoby współpracujące w większym jak i mniejszym stopniu. Nasze poczynania stały się też wzorcem dla działaczy z innych województw. Znane są nam przykłady brania przykładu z naszych rozwiązań.
 
§         Wspieraliśmy finansowo rehabilitację dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Otrzymujemy od rodzin informacje o pozytywnych skutkach tych działań. Oznacza to, że warto to robić. Tutaj warto wspomnieć, że dotyczyło to prowadzenia czynnej rehabilitacji oraz od minionego roku pomagamy w terapii z zastosowaniem suplementów diety. Stosowanie łącznie tej pomocy jest na pewno realną podporą dla rodzin walczących każdego dnia o poprawę zdrowia swoich dzieci. Oferowana pomoc dotyczy osób do 25 roku życia.
 
§         W minionym roku przygotowaliśmy do realizacji wiele projektów o charakterze prewencyjnym. Wszystkie dotyczyły działalności w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:
ü        dotyczyły eliminacji szkolnych turnieju W Europie jeździmy bezpiecznie
ü        dotyczyły eliminacji rejonowych turnieju W Europie jeździmy bezpiecznie
ü        dotyczyły finału lubuskiego turnieju W Europie jeździmy bezpiecznie
ü        dotyczyły eliminacji półfinałowych OTBwRD
ü        dotyczyły projektu Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów
 
Uczestniczyliśmy także w przygotowaniach i organizacji wielu innych imprez związanych z BRD:
ü        dotyczyły eliminacji do OMTM
ü        dotyczyły organizacji finału centralnego OMTM (ODTJ Tomaszowo)
ü        dotyczyły eliminacji powiatowych OTBwRD
ü        dotyczyły finału wojewódzkiego OTBwRD
ü        dotyczyły wyjazdu drużyn na finał centralny OTBwRD
ü        dotyczyły eliminacji wojewódzkich OTBwRD dla szkół specjalnych
ü        dotyczyły organizacji Sympozjum dla nauczycieli WK
 
§         W minionym roku rozpoczęliśmy realizację nowego projektu o nazwie: Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa lubuskiego. Realizacja polega na pomocy organizacyjnej, metodycznej, rzeczowej, informacyjnej oraz na wskazaniu nauczycielom prostych i realnych w każdych szkolnych warunkach metod pracy. Celem projektu jest właściwe przygotowanie przyszłych rowerzystów do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Do udziału w projekcie kwalifikowane są w pierwszym rzędzie szkoły małe, mające trudności z realizacją tych zagadnień. W pierwszej edycji realizowaliśmy projekt w SP Podmokle Małe, SP Żarki Wielkie, SP nr 3 w Drezdenku.
 
§         Wspieraliśmy organizację Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Dzięki naszym działaniom udało się już drugi rok wdrażać pozytywne zmiany w systemie awansowania wszystkich drużyn reprezentujących wysoki poziom. Wpływamy na jakość awansujących drużyn z powiatów oraz z półfinałów. Pozwoliło to na zupełnie inne podejście opiekunów do systemu przygotowywania uczniów. Praca ta nabrała nowego sensu. W wyniku zmian organizacyjnych pojawiło się dużo nowych drużyn, które do tej pory były w cieniu dotychczasowych zwycięzców. Rokuje to wielki postęp w przygotowaniach dzieci do bezpiecznego ruchu drogowego. Tego oczekuje oświata, Kuratorium Oświaty.
 
§         Wspieraliśmy organizację Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego. Obserwujemy rosnący z roku na rok poziom naszych zwycięskich drużyn. Zajmują na centrali coraz lepsze miejsca. Niestety, dotychczasowe zainteresowanie turniejem w całej Polsce jest słabe. To dziwne, ale główny organizator nie wprowadza zmian jakościowych, a także co dziwne - blokuje takie próby. W ten sposób turniej w żadnym razie nie ma takiego wpływu na BRD, jak jest to oczekiwane.
 
§         Przy okazji imprez BRD organizowaliśmy bezpłatny montaż odblasków w rowerach dzieci i młodzieży. Stan wyposażenia rowerów w odblaski jest ciągle bardzo zły. Świadomość Polaków wymaga jeszcze wiele pracy. Mimo tysięcy zamontowanych już wcześniej elementów, zainteresowanie ciągle jest duże. Najwięcej odblasków brakuje przy rowerach górskich. Jak duże znaczenie ma prawidłowe oświetlenie jednośladów wiedzą kierowcy, którzy na co dzień spotykają się z tym problemem na drogach.
 
§         Uważamy, że nauczyciele decydujący o wydaniu kart rowerowych uczniom, powinni w ramach zaliczania materiału teoretycznego i ćwiczeniowego sprawdzać stan wyposażenia rowerów dzieci. Jest to trudne, a nawet niemożliwe, ale tak długo, jak świadomość będzie niedostateczna, trzeba wdrażać działalność kontrolną. Działalność Policji do realizacji tego celu nie wystarczy. Bardzo negatywnie odebraliśmy zabranie nauczycielom szkół gimnazjalnych uprawnień do wydawania kart rowerowych. Może to spowodować wzrost liczby osób jeżdżących rowerem bez uprawnień.
 
§         W dniu 17 marca 2012 zorganizowaliśmy finał wojewódzki IX edycji Turnieju BRD W Europie jeździmy bezpiecznie. Finał odbył się w Szkole Podstawowej w Tomaszowie. Zawody zamknęły okres rocznych przygotowań szkół w zakresie wychowania komunikacyjnego. Przypominamy, że za ten konkurs otrzymaliśmy nagrodę specjalną w konkursie ORLEN – Bezpieczne Drogi.
 
§         W trakcie roku realizowane były na terenie całego województwa różne inicjatywy mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. Prowadzone były przez członków naszego Stowarzyszenia, ale także przez innych nauczycieli, którzy zostali zachęceni do takich działań. Wykorzystywali do tego celu sprzęt i wyposażenie wygrane w organizowanych przez Stowarzyszenie turniejach. Ich zakres był bardzo zróżnicowany. Najważniejsze jest jednak to, że nauczyciele prowadzą taką działalność.
 
§         Od początku września 2012 r. rozpoczęliśmy eliminacje szkolne do kolejnej, już X edycji Lubuskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych W Europie Jeździmy Bezpiecznie.
 
§         Jesienią odbyły się zawody rejonowe do X edycji Lubuskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych W Europie Jeździmy Bezpiecznie. Zawody odbyły się w Zespole Szkół w Drezdenku oraz w Zespole Szkół w Trzebielu. Warto się pochwalić, że jest to największy turniej tego typu  w województwie. Stowarzyszenie jest jego inicjatorem i głównym organizatorem. W organizacji pomaga nam wiele osób i instytucji, za co im serdecznie dziękujemy. Uczestniczące w turnieju szkoły bardzo zabiegają o organizację imprez turniejowych właśnie w ich progach, co w sytuacji oświaty w innych dziedzinach jest trudne do osiągnięcia. Jest więc to organizacja poprawiająca jakość u uczniów, u nauczycieli oraz w jednostkach oświatowych.
 
§         Wszystkie istotne informacje umieszczamy sukcesywnie na naszej stronie internetowej WWW.brd.zgora.pl .
 
4. Stowarzyszenie wyłącznie prowadzi działalność nieodpłatną.
 
5. Działalność odpłatna.
Nie prowadzimy.
 
6. Informacja o dochodach:
·         Nawiązki sądowe   -                    45.332,70
·         1% podatku -                             131.715,70
·         Składki członkowskie -                    132,00
·         Odsetki bankowe -                      12.405,23
 
7. Wyniki prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego:
Nie dotyczy.
 
8. Wydatkowanie środków pochodzących z 1% podatku:
Spośród środków pozyskanych z 1% podatku wydatkowano 68.770,65 zł. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia projektów i turniejów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Podatnicy wskazywali w swych zeznaniach właśnie takie cele przeznaczenia dla tych środków.
 
9. Informacja o poniesionych kosztach działalności:
·         Koszty w całości dotyczą działalności nieodpłatnej. Wysokość kosztów wyniosła 157.291,00 zł.
 
10. Informacja o nieodpłatnym korzystaniu z radiofonii:
Na bieżąco współpracowaliśmy z lokalnym Radiem Zachód.
 
11. Informacje o zatrudnieniu:
·         Zatrudnienie w okresie całego roku wynosiło ½ etatu, był to pracownik biura, zajmujący się wszystkimi sprawami administracyjnymi.
·         Wynagrodzenie pracownika wyniosło 6.515,04 zł. Składała się na to płaca zasadnicza i dodatek stażowy.
·         Pracę Stowarzyszenia wspomagało 9 członków oraz 70 wolontariuszy – nauczycieli z terenu całego województwa.
 
12. Informacja o działalności zleconej:
Nie dotyczy.
 
13. Informacje o zrealizowanych zamówieniach publicznych:
Nie dotyczy.
 
14. Informacje uzupełniające:
Nie dotyczy.
 
Zielona Góra, dnia 31 grudnia 2012 r.
 


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020