DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  14 lipca 2020 r.   Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Sprawozdania
Za rok 2005
Za rok 2006
Za rok 2007
Za rok 2008
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP


» Sprawozdanie merytoryczne 2011
» Sprawozdanie za 2011 dla Ministra Sprawiedliwości
» Bilans 2011
» Rachunek zysków i strat za 2011


Sprawozdanie merytoryczne 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
za 2011 rok
 
(Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 marca 2011 – Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2011)
 
 
1. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży Drzonków, ul. Słoneczna 46, 66-004 Racula
Stowarzyszenie, w dniu 29 listopada 1999r. zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem - KRS: 0000037116, w 2005 roku uzyskało status OPP.
REGON : 971245267-00014               
 
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży tworzą:
·         Marek Pasek                                  – Prezes Zarządu
·         Jerzy Słoma                                   - Wiceprezes Zarządu
·         Tadeusz Myśliwiec                        - Sekretarz Zarządu
Odpowiedzialność za działalność finansową Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem ponosi Zarząd.
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
·         Jarosław Twaróg – przewodniczący
·         Małgorzata Krystek
·         Leopold Kolbiarz
 
2. Cele Stowarzyszenia:
·         Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym.
·         Dbałość o stałą poprawę infrastruktury technicznej związanej z ruchem drogowym dzieci i młodzieży.
·         Popularyzacja zasad uczestniczenia w ruchu drogowym.
·         Przygotowanie dzieci i młodzieży do   ruchu jako pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
·         Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
·         Zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży, a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii.
·         Pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji.
·         Wymienione cele szczególnie obejmują dzieci niepełnosprawne.
 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
·         Organizację imprez , przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.
·         Szkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie zasad ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego.
·         Przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu pieszego, do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.
·         Organizację Turniejów Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
·         Organizację Turniejów Motoryzacyjnych.
·         Wnioskowanie o poprawę drogowej infrastruktury technicznej.
·         Inicjowanie akcji społecznych na rzecz poprawy infrastruktury technicznej na drogach.
·         Reprezentowanie uczestników ruchu drogowego w kontaktach z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami.
·         Finansowanie i popularyzacja wydawnictw z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.
·         Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami świeckimi i religijnymi działającymi w tym zakresie w kraju i za granicą.
·         Finansowanie i organizacyjne wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
·         Organizację i finansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
·         Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
·         Inicjowanie wsparcia środowisk twórczych realizujących cele Stowarzyszenia.
·         Zbiórkę środków na rzecz Stowarzyszenia.
 
3. Działalność merytoryczna w okresie sprawozdawczym.
Podstawową formą działalności jest pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych. Działalność ta jest finansowana z nawiązek sądowych. Pomagamy tym osobom, które wystąpią do Stowarzyszenia z takim wnioskiem i jednocześnie spełniają warunki.
Poza udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży zajmujemy się zapobieganiem wypadkom i patologiom społecznym. Po trzynastu latach działalności Stowarzyszenie stabilizuje działalność merytoryczną w tych zakresach na zasadzie realizacji uruchomionych przed laty działań i kierunków. Przez lata działań propozycje sprawdzają się i niewątpliwie są społeczeństwu potrzebne. Dzisiaj wiele z tych działań stało się samodzielnymi. Mnóstwo takich form zostało wprowadzonych do działań na terenie całego województwa. Realizują je zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak i przede wszystkim osoby współpracujące w większym jak i mniejszym stopniu.
 
 • Wspieraliśmy finansowo rehabilitację dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Otrzymujemy od rodzin informacje o pozytywnych skutkach tych działań. Oznacza to, że warto to robić. Tutaj warto wspomnieć, że dotyczyło to prowadzenia czynnej rehabilitacji. Oferowana pomoc dotyczy osób do 25 roku życia.
 
 • W minionym roku przygotowaliśmy do realizacji 20 projektów. Wszystkie dotyczyły działalności w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wnioski zostały złożone z myślą o uzyskaniu pomocy finansowej na realizację:

 

 • Dwa dotyczyły Kącika Wychowania Komunikacyjnego
 • Dwa dotyczyły eliminacji do OMTM
 • Dwa dotyczyły wyjazdu drużyny na finał centralny OMTM
 • Dwa dotyczyły eliminacji powiatowych OTBwRD
 • Dwa dotyczyły eliminacji półfinałowych OTBwRD
 • Dwa dotyczyły finału wojewódzkiego OTBwRD
 • Dwa dotyczyły wyjazdu drużyny na finał centralny OTBwRD
 • Dwa dotyczyły eliminacji wojewódzkich OTBwRD dla szkół specjalnych
 • Dwa dotyczyły eliminacji rejonowych turnieju W Europie jeździmy bezpiecznie
 • Dwa dotyczyły finału lubuskiego turnieju W Europie jeździmy bezpiecznie
 
 • Wspieraliśmy organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o BRD. Dzięki naszym działaniom udało się wdrożyć pozytywne zmiany w systemie awansowania wszystkich drużyn reprezentujących wysoki poziom. Pozwoliło to na zupełnie inne podejście opiekunów do systemu przygotowywania uczniów. Praca ta nabrała nowego sensu. W wyniku zmian organizacyjnych pojawiło się dużo nowych drużyn, które do tej pory były w cieniu. Rokuje to wielki postęp w przygotowaniach dzieci do bezpiecznego ruchu drogowego.
 
 • Wspieraliśmy organizację Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego. Obserwujemy rosnący z roku na rok poziom naszych drużyn. Niestety, dotychczasowe zainteresowanie turniejem w całej Polsce jest słabe. To dziwne, ale główny organizator nie wprowadza zmian jakościowych, a także co zadziwiające - blokuje takie próby. W ten sposób turniej w żadnym razie nie ma takiego wpływu na BRD, jak jest to oczekiwane.
 
 • Przy okazji imprez BRD organizowaliśmy bezpłatny montaż odblasków w rowerach dzieci i młodzieży. Stan wyposażenia rowerów w odblaski jest ciągle bardzo zły. Świadomość Polaków wymaga jeszcze wiele pracy. Mimo setek zamontowanych już wcześniej elementów, zainteresowanie ciągle jest duże. Najwięcej odblasków brakuje przy rowerach górskich. Jak duże znaczenie ma prawidłowe oświetlenie jednośladów wiedzą kierowcy, którzy na co dzień spotykają się z tym problemem na drogach.
 
 • Uważamy, że nauczyciele decydujący o wydaniu kart rowerowych uczniom, powinni w ramach zaliczania materiału teoretycznego i ćwiczeniowego sprawdzać stan wyposażenia rowerów dzieci. Jest to trudne, a nawet niemożliwe, ale tak długo, jak świadomość będzie niedostateczna, trzeba wdrażać działalność kontrolną. Policja do tego celu nie wystarczy.
 
 • W dniu 26 lutego 2011 zorganizowaliśmy finał wojewódzki VIII edycji Turnieju BRD W Europie jeździmy bezpiecznie. Finał odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu. Zawody zamknęły okres rocznych przygotowań szkół w zakresie wychowania komunikacyjnego. Przypominamy, że za ten konkurs otrzymaliśmy nagrodę specjalną w konkursie ORLEN – Bezpieczne Drogi.
 
 • W trakcie roku realizowane były na terenie całego województwa różne inicjatywy mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. Prowadzone były przez członków naszego Stowarzyszenia, ale także przez innych nauczycieli, którzy zostali zachęceni do takich działań. Wykorzystywali do tego celu sprzęt i wyposażenie wygrane w organizowanych przez Stowarzyszenie turniejach. Ich zakres był bardzo zróżnicowany. Najważniejsze jest jednak to, że nauczyciele prowadzą taką działalność.
 
 • Od początku września 2011 r. rozpoczęliśmy eliminacje szkolne do kolejnej, już IX edycji Lubuskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych W Europie Jeździmy Bezpiecznie.
 
 • W listopadzie 2011r. odbyły się zawody rejonowe do IX edycji Lubuskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych W Europie Jeździmy Bezpiecznie. Zawody odbyły się: 19 listopada w Baczynie, 26 listopada w SP w Górzynie. Jest to największy turniej tego typu  w województwie. Stowarzyszenie jest jego inicjatorem i głównym organizatorem. W organizacji pomaga nam wiele osób i instytucji, za co im serdecznie dziękujemy. Uczestniczące szkoły bardzo zabiegają o organizację imprez turniejowych właśnie w ich progach, co w sytuacji oświaty w innych dziedzinach jest trudne do osiągnięcia. Jest więc to organizacja poprawiająca jakość u uczniów, u nauczycieli oraz w jednostkach oświatowych.
 
 • Wspomagaliśmy konferencję szkoleniową dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego. Będziemy wspierać cykliczną organizację takich działań.
4. Stowarzyszenie wyłącznie prowadzi działalność nieodpłatną.
 
5. Działalność odpłatna.
Nie prowadzimy.
 
6. Informacja o dochodach:
·         Nawiązki sądowe   -              118.227,33
·         1% podatku -                             2.476,30
·         Składki członkowskie -                 144,00
·         Odsetki bankowe -                      8.076,30
 
7. Wyniki prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego:
Nie dotyczy.
 
8. Wydatkowanie środków pochodzących z 1% podatku:
Wydatkowano wszystkie środki pozyskane z 1% podatku. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia turniejów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Podatnicy wskazywali w swych zeznaniach właśnie takie cele przeznaczenia dla tych środków.
 
9. Informacja o poniesionych kosztach działalności:
Koszty w całości dotyczą działalności nieodpłatnej. Wysokość kosztów wyniosła 35.267,91 zł. W tym:
·         Zużycie materiałów i energii:  169,51 zł
·         Usługi obce                                         23.333,78 zł
·         Wynagrodzenia                                      8.400,00 zł
·         Ubezpieczenia społeczne                       1.338,12 zł
·         Pozostałe koszty                                    2.026,50 zł
 
10. Informacja o nieodpłatnym korzystaniu z radiofonii:
Na bieżąco współpracowaliśmy z lokalnym Radiem Zachód.
 
11. Informacje o zatrudnieniu:
·         Zatrudnienie w okresie całego roku wynosiło ½ etatu, był to pracownik biura, zajmujący się wszystkimi sprawami administracyjnymi.
·         Wynagrodzenie pracownika wyniosło 8.400 zł. Składała się na to płaca zasadnicza i dodatek stażowy.
·         Pracę Stowarzyszenia wspomagało 9 członków oraz 75 wolontariuszy – nauczycieli z terenu całego województwa.
 
12. Informacja o działalności zleconej:
Nie dotyczy.
 
13. Informacje o zrealizowanych zamówieniach publicznych:
Nie dotyczy.
 
14. Informacje uzupełniające:
Nie dotyczy.
 
Zielona Góra, dnia 31 grudnia 2011 r.


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020