DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  14 lipca 2020 r.   Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Sprawozdania
Za rok 2005
Za rok 2006
Za rok 2007
Za rok 2008
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP


» Sprawozdanie merytoryczne 2010
» Sprawozdanie za 2010 dla Ministra Sprawiedliwości
» Bilans 2010
» Rachunek zysków i strat za 2010


Sprawozdanie merytoryczne 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
za 2010 rok
 
A. Dane Stowarzyszenia.
 
I.             Cele Stowarzyszenia:
·         Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym.
·         Dbałość o stałą poprawę infrastruktury technicznej związanej z ruchem drogowym dzieci i młodzieży.
·         Popularyzacja zasad uczestniczenia w ruchu drogowym.
·         Przygotowanie dzieci i młodzieży do   ruchu jako pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
·         Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
·         Zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży, a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii.
·         Pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji.
·         Wymienione cele szczególnie obejmują dzieci niepełnosprawne.
 
II.         Podstawa prawna i Zarząd Stowarzyszenia:
 
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży  65-545 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 15d
Stowarzyszenie powstało 5 listopada 1999r. i w dniu 29 listopada 1999r. zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem - KRS: 0000037116
 
REGON : 971245267-00014                NIP : 929 16 38 188
 
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży tworzą:
1.        Marek Pasek                                          – Prezes Zarządu
2.        Jerzy Słoma                                           - Wiceprezes Zarządu
3.        Tadeusz Myśliwiec                                - Sekretarz Zarządu
Odpowiedzialność za działalność finansową Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem ponosi Zarząd.
 
B. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 
1.        Organizację imprez , przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.
2.        Szkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie zasad ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego.
3.        Przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu pieszego, do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.
4.        Organizację Turniejów Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
5.        Organizację Turniejów Motoryzacyjnych.
6.        Wnioskowanie o poprawę drogowej infrastruktury technicznej.
7.        Inicjowanie akcji społecznych na rzecz poprawy infrastruktury technicznej na drogach.
8.        Reprezentowanie uczestników ruchu drogowego w kontaktach z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami.
9.        Finansowanie i popularyzacja wydawnictw z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.
10.     Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami świeckimi i religijnymi działającymi w tym zakresie w kraju i za granicą.
11.     Finansowanie i organizacyjne wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
12.     Organizację i finansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
13.     Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
14.     Inicjowanie wsparcia środowisk twórczych realizujących cele Stowarzyszenia.
15.     Zbiórkę środków na rzecz Stowarzyszenia.
 
Do zasad funkcjonowania naszego Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy z dnia 17 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami oraz przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i działa w celach niezarobkowych, a wypracowane dochody przeznacza wyłącznie na cele statutowe.
W realizacji swoich celów statutowych w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie współpracowało ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi województwa lubuskiego, Urzędem Miasta Zielona Góra, Wojewódzką Komendą Policji w Gorzowie – Wydziałem Ruchu Drogowego, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie, Fundacją Bezpieczne Miasto w Zielonej Górze i z wieloma innymi instytucjami.
 
C.            Działania Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.
 
W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia spotykał się na bieżąco w sprawach, które wymagały wspólnej konsultacji i decyzji. W szczególności w sprawach:
- informacji o stanie środków i akceptacji bieżących wydatków;
- w sprawie akceptacji planów pracy;
- w sprawie realizacji bieżących zadań i projektów;
- w sprawie projektów, które wpłynęły do Stowarzyszenia;
- w sprawie opłacania składek członkowskich;
- w sprawie szkoleń w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej;
- w sprawie rozszerzenia działalności o współpracę z zagranicą;
- w sprawie przyznania honorowego członkostwa.
 
Ponadto Zarząd zebrał się na oficjalnych posiedzeniach w dniach 31 maja 2010 i 27.09.2010r.i na kilku posiedzeniach roboczych zorganizowanych pomiędzy tymi terminami.
 
W dniu 21 czerwca 2010r.. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które zaakceptowało roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
 
D. Dane dotyczące kosztów prowadzonej działalności i zatrudnienia w Stowarzyszeniu. 
 
I. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wykonują swe obowiązki nieodpłatnie..
 
II.  Do obsługi biura Stowarzyszenie zatrudnia jedną osobę w wymiarze ½ etatu. Stan zatrudnienia = ½ etatu.
 
III. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało obligacji i akcji. Nie dokonywało też zakupu nieruchomości. Środki pieniężne lokowane były na rachunku bankowym BZ WBK SA II O. w Zielonej Górze.
 
Szczegółowe zestawienie finansowe dotyczące poniesionych kosztów i wartości aktywów zawiera załączony do niniejszego sprawozdania Bilans i Rachunek wyników za 2010 rok.
 
E.    Zadania Stowarzyszenia przyjęte do realizacji w wyniku zlecenia przez podmioty   państwowe i samorządowe.
 W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie nie realizowało zadań zleconych przez podmioty   państwowe i samorządowe.
 F. Działalność merytoryczna w okresie sprawozdawczym.
 
Podstawową formą działalności jest pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych. Działalność ta jest finansowana z nawiązek sądowych. Pomagamy tym osobom, które wystąpią do Stowarzyszenia z takim wnioskiem i jednocześnie spełniają warunki.
Poza udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży zajmujemy się zapobieganiem wypadkom i patologiom społecznym. Po dwunastu latach działalności Stowarzyszenie stabilizuje działalność merytoryczną w zakresie zajęć pozalekcyjnych na zasadzie realizacji uruchomionych przed laty działań i kierunków. Przez lata działań propozycje sprawdzają się i niewątpliwie są społeczeństwu potrzebne. Dzisiaj stały się one samodzielne. Mnóstwo takich form zostało wprowadzonych do działań na terenie całego województwa. Stowarzyszenie obecnie skupia się na pomocy dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
 
 • Wspieraliśmy finansowo rehabilitację dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Tutaj warto wspomnieć, że dotyczyło to prowadzenia czynnej rehabilitacji. Oferowana pomoc dotyczy osób do 25 roku życia.
 • W celu nadania tempa organizacji turniejów brd przygotowaliśmy 12 projektów z myślą o uzyskaniu pomocy finansowej: 2 dotyczyły W Europie jeździmy bezpiecznie , kolejne 10 OTBwRD i TM.
 • Wspieraliśmy organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o BRD. W ciągu roku prowadzone były intensywne rozmowy zmierzające do zmian w wykorzystaniu tego turnieju do przygotowania dzieci do bezpiecznego ruchu drogowego. Przy okazji – na zawodach centralnych w 2010 r. II miejsce uzyskała drużyna z SP w Nowym Kramsku i IV miejsce drużyna z GIM w Czarownicach.
 • Wspieraliśmy organizację Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego. Nasza lubuska drużyna z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie zajęła 16 miejsce na finale centralnym.
 • Przy okazji wszystkich imprez BRD organizowaliśmy bezpłatny montaż odblasków w rowerach dzieci i młodzieży. Stan wyposażenia rowerów w odblaski jest ciągle bardzo zły. Mimo setek zamontowanych już wcześniej elementów, zainteresowanie ciągle jest duże. Najwięcej odblasków brakuje przy rowerach górskich. Jak duże znaczenie ma prawidłowe oświetlenie jednośladów wiedzą kierowcy, którzy na co dzień spotykają się z tym problemem na drogach.
 • Uważamy, że nauczyciele decydujący o wydaniu kart rowerowych uczniom, powinni w ramach zaliczania materiału teoretycznego i ćwiczeniowego sprawdzać stan wyposażenia rowerów dzieci.
 • Uważamy, że pojawiające się coraz częściej przypadki wydawania przez nauczycieli zaliczeń służących
 • W dniu 27 lutego 2010 zorganizowaliśmy finał wojewódzki VII edycji Turnieju BRD W Europie jeździmy bezpiecznie. Finał odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubsku. Zawody zamknęły okres rocznych przygotowań szkół w zakresie wychowania komunikacyjnego. Warto przypomnieć, że za ten konkurs otrzymaliśmy nagrodę specjalną w konkursie ORLEN – Bezpieczne Drogi.
 • W trakcie roku wspieraliśmy organizacyjnie różne inicjatywy mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. Były to:
 • Prowadzone w oświacie szkolenia z zakresu przygotowania dzieci i młodzieży do uzyskania kart rowerowych, motorowerowych, w tym także jazdy praktyczne na rowerze i motorowerze. Wspieraliśmy także jakże ważne szkolenia dzieci do bezpiecznego ruchu pieszego.
 • W okresie ferii zimowych 2010 wspomagaliśmy zajęciaorganizowane dla chętnych dzieci i młodzieży. Każdego dnia na zajęciach przebywało około 50 dzieci. Dzieci bardzo chętnie przychodzą na zajęcia. Wiele z nich zaczyna także po feriach przychodzić na zajęcia popołudniowe organizowane specjalnie dla nich.
 • Kontynuujemy współpracę z MP 20 w zakresie edukacji informatycznej dzieci sześcioletnich. Współpraca roczna kończy się wernisażem prac graficznych wykonanych przez 6-latków na zajęciach informatycznych. Wernisaż odbywa się na terenie przedszkola. Działania dają wielką motywację do kontynuacji uczestnictwa w zajęciach po zakończeniu edukacji przedszkolnej – czyli w szkole podstawowej.
 • Wspieraliśmy przygotowania do powstania oryginalnego filmu dydaktycznego Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy przeznaczonego do wykorzystania w oświacie w ramach przygotowania dzieci do ruchu rowerowego. Film zostanie przekazany do wszystkich szkół podstawowych województwa.
 • Wspomagaliśmy przeprowadzenie akcji Na rowerze tylko w kasku mającej na celu zachęcenie rowerzystów do ochrony głowy za pomocą kasku, popularyzację stosowania tej ochrony.
 • Uroczyście zakończyła się roczna praca członków koła informatycznego. Na ostatnie spotkanie przed wakacjami dzieci jak zwykle zaprosiły rodziców. Była okazja do zaprezentowania wyników pracy rocznej.
 • Od momentu zakończenia roku szkolnego rozpoczęliśmy wakacyjne zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci pozostających w mieście. Zawsze przygotowana jest dla nich sporą porcja zajęć. Zajęcia odbywają się przez cały okres wakacji. Stowarzyszenie wspierało inicjatywę organizacyjnie.
 • Po wakacjach wznowione zostały stałe zajęcia popołudniowe. Cieszą się jeszcze większym zainteresowaniem.
 • Od początku września 2010 r. rozpoczęliśmy eliminacje szkolne do kolejnej, już VIII edycji Lubuskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych W Europie Jeździmy Bezpiecznie.
 • W październiku wznowione zostały zajęcia dla najstarszej grupy z MP 20 w Zielonej Górze. Zajęcia dotyczą obsługi komputera/ plastyki/ BRD. Na zajęcia zaczęła przychodzić nowa grupa 6-latków. Zajęcia odbywają się regularnie 1 raz w tygodniu i cieszą się wielkim uznaniem dzieci, nauczycieli, rodziców.
 • W listopadzie 2010r. odbyły się zawody rejonowe do VIII edycji Lubuskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych W Europie Jeździmy Bezpiecznie. Zawody odbyły się: 20 listopada w Baczynie, 27 listopada w SP 17 w Zielonej Górze. Jest to największy turniej tego typu  w województwie. Stowarzyszenie jest jego inicjatorem i głównym organizatorem. Uczestniczące szkoły bardzo zabiegają o organizację imprez turniejowych właśnie w ich progach, co w sytuacji oświaty w innych dziedzinach jest trudne do osiągnięcia.
 • Wzięliśmy udział w przygotowaniu wojewódzkiej konferencji WK dla nauczycieli trzech poziomów. Organizatorem było Kuratorium Oświaty.
 
G. Promocja działalności Stowarzyszenia:
 W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wykonało wiele przedsięwzięć mających na celu promowanie Stowarzyszenia:
·       Zamieszczaliśmy na własnej stronie internetowej www.brd.zgora.pl bieżące informacje dotyczące wykonywanej i planowanej działalności.
·       Wydruk kalendarzyków listkowych Stowarzyszenia na kolejny rok z adnotacją o możliwości wpłaty 1% podatku na konto Stowarzyszenia. Udało nam się uzyskać wsparcie i pozyskać kalendarzyki nieodpłatnie.
·       Dystrybucję kart bezpieczeństwa dla siedmiolatków;
·       Informowanie w mediach, na stronach internetowych Miasta Zielona Góra, Kuratorium Oświaty w Gorzowie, Centrum Wychowania Komunikacyjnego i Politechnicznego w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze o planowanych imprezach, turniejach, zawodach, festynach.
·       Dystrybucja ulotek reklamujących planowane imprezy, turnieje, zawody, festyny.
·       Dystrybucja na imprezach Stowarzyszenia zawieszek reklamowych, kalendarzyków listkowych oraz ekspozycja banera reklamowego.
Zielona Góra, dnia 31 grudnia 2010 r.


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020