DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  14 lipca 2020 r.   Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Sprawozdania
Za rok 2005
Za rok 2006
Za rok 2007
Za rok 2008
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP


» Sprawozdanie merytoryczne 2009
» Sprawozdanie za 2009 dla Ministra Sprawiedliwości
» Bilans 2009
» Rachunek zysków i strat za 2009


Sprawozdanie merytoryczne 2009

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
za 2009 rok
 
A. Dane Stowarzyszenia.
 
I.             Cele Stowarzyszenia:
 
·         Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym.
·         Dbałość o stałą poprawę infrastruktury technicznej związanej z ruchem drogowym dzieci i młodzieży.
·         Popularyzacja zasad uczestniczenia w ruchu drogowym.
·         Przygotowanie dzieci i młodzieży do   ruchu jako pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
·         Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
·         Zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży, a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmowi itp.
·         Pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji.
·         Wymienione cele szczególnie obejmują dzieci niepełnosprawne.
 
II.         Podstawa prawna i Zarząd Stowarzyszenia:
 
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży  65-545 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 15d
 
Stowarzyszenie powstało 5 listopada 1999r. i w dniu 29 listopada 1999r. zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem - KRS: 0000037116
 
REGON : 971245267-00014                 NIP : 929 16 38 188
 
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży tworzą:
  1. Marek Pasek                                        – Prezes Zarządu
  2. Jerzy Słoma                                          - Wiceprezes Zarządu
  3. Tadeusz Myśliwiec                            - Członek Zarządu
 
Odpowiedzialność za działalność finansową Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem ponosi Zarząd.
 
B. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 
1.        Organizację imprez , przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.
2.        Szkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie zasad ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego.
3.        Przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu pieszego, do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.
4.        Organizację Turniejów Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
5.        Organizację Turniejów Motoryzacyjnych.
6.        Wnioskowanie o poprawę drogowej infrastruktury technicznej.
7.        Inicjowanie akcji społecznych na rzecz poprawy infrastruktury technicznej na drogach.
8.        Reprezentowanie uczestników ruchu drogowego w kontaktach z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami.
9.        Finansowanie i popularyzacja wydawnictw z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.
10.     Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami świeckimi i religijnymi działającymi w tym zakresie w kraju i za granicą.
11.     Finansowanie i organizacyjne wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
12.     Organizację i finansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
13.     Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
14.     Inicjowanie wsparcia środowisk twórczych realizujących cele Stowarzyszenia.
15.     Zbiórkę środków na rzecz Stowarzyszenia.
 
Do zasad funkcjonowania naszego Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy z dnia 17 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami oraz przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i działa w celach niezarobkowych, a wypracowane dochody przeznacza wyłącznie na cele statutowe.
W realizacji swoich celów statutowych w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie współpracowało ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi województwa lubuskiego, Urzędem Miasta Zielona Góra, Wojewódzką Komendą Policji w Gorzowie – Wydziałem Ruchu Drogowego, Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie, Fundacją Bezpieczne Miasto w Zielonej Górze i z wieloma innymi instytucjami.
 
C.            Działania Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.
 
W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia spotykał się na bieżąco w sprawach, które wymagały wspólnej konsultacji i decyzji. W szczególności w sprawach:
- informacji o stanie środków i akceptacji bieżących wydatków;
- w sprawie akceptacji planów pracy;
- w sprawie realizacji bieżących zadań i projektów;
- w sprawie projektów, które wpłynęły do Stowarzyszenia;
- w sprawie opłacania składek członkowskich;
- w sprawie szkoleń w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej;
- w sprawie rozszerzenia działalności o współpracę z zagranicą;
- w sprawie przyznania honorowego członkostwa.
 
Ponadto Zarząd zebrał się na oficjalnych posiedzeniach w dniach 29 kwietnia 2009r.; 22 grudnia 2009r.i na kilku posiedzeniach roboczych zorganizowanych pomiędzy tymi terminami.
 
W dniu 2 czerwca 2009r.. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które zaakceptowało roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
 
D. Dane dotyczące kosztów prowadzonej działalności i zatrudnienia w Stowarzyszeniu. 
 
I. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wykonują swe obowiązki nieodpłatnie..
 
II.  Do obsługi biura Stowarzyszenie zatrudnia jedną osobę w wymiarze ½ etatu. Stan zatrudnienia = ½ etatu.
 
III. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało obligacji i akcji. Nie dokonywało też zakupu nieruchomości. Środki pieniężne lokowane były na rachunku bankowym BZ WBK SA II O. w Zielonej Górze.
 
Szczegółowe zestawienie finansowe dotyczące poniesionych kosztów i wartości aktywów zawiera załączony do niniejszego sprawozdania Bilans i Rachunek wyników za 2009 rok.
 
E.    Zadania Stowarzyszenia przyjęte do realizacji w wyniku zlecenia przez podmioty   państwowe i samorządowe.
 W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie nie realizowało zadań zleconych przez podmioty   państwowe i samorządowe.
 F. Działalność merytoryczna w okresie sprawozdawczym.
 
Podstawową formą działalności jest pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych. Działalność ta jest finansowana z nawiązek sądowych. Pomagamy tym osobom, które wystąpią do Stowarzyszenia z takim wnioskiem i jednocześnie spełniają warunki.
Poza udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży zajmujemy się zapobieganiem wypadkom i patologiom społecznym. Po jedenastu latach działalności Stowarzyszenie stabilizuje działalność merytoryczną w zakresie zajęć pozalekcyjnych i „konsumowanie” efektów naszej dotychczasowej działalności. Następuje okres, gdy Stowarzyszenie już tak często bezpośrednio nie będzie prowadziło działalności merytorycznej. Swoją aktywnością będzie wspierało wykształcone przez lata formy. Dzisiaj stały się one w dużej już mierze samodzielne. Mnóstwo takich form zostało wprowadzonych do działań na terenie całego województwa. Stowarzyszenie skupi się na pomocy dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
 
§         Wspieraliśmy finansowo rehabilitację dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Tutaj warto wspomnieć, że dotyczyło to prowadzenia czynnej rehabilitacji, turnusu rehabilitacyjnego, pomocy w sfinansowaniu protezy ramienia . Oferowana pomoc dotyczy osób do 25 roku życia.
 
§         Wspieraliśmy organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o BRD. W ciągu roku prowadzone były intensywne rozmowy zmierzające do zmian w wykorzystaniu tego turnieju do przygotowania dzieci do bezpiecznego ruchu drogowego. Przy okazji – na zawodach centralnych w 2009 r. I miejsce uzyskała drużyna z SP w Nowym Kramsku i II miejsce drużyna z GIM w Czarownicach.
 
§         Wspieraliśmy organizację Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego. Nasza lubuska drużyna z Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze zajęła 14 miejsce na finale centralnym.
 
§         Przy okazji wszystkich imprez BRD organizowaliśmy bezpłatny montaż odblasków w rowerach dzieci i młodzieży. Stan tychże jest ciągle bardzo zły. Mimo setek zamontowanych już wcześniej elementów, zainteresowanie ciągle jest spore. Najwięcej odblasków brakuje przy rowerach górskich. Jak duże znaczenie ma prawidłowe oświetlenie jednośladów wiedzą kierowcy, którzy na co dzień spotykają się z tym problemem na drogach. Uważamy, że nauczyciele decydujący o wydaniu kart rowerowych uczniom, powinni w ramach zaliczania materiału teoretycznego i ćwiczeniowego sprawdzać stan wyposażenia rowerów dzieci.
 
§         W dniu 4 marca 2009 zamknęliśmy Lubuski Konkurs na Konspekt Ratowniczy. Najlepsi nauczyciele zostali zaproszeni na posiedzenie LR BRD. Zostali nagrodzeni przez Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego. Prace konkursowe zostały umieszczone na naszej stronie internetowej do wykorzystania.
 
§         W dniu 21 marca 2009 zorganizowaliśmy finał wojewódzki VI edycji Turnieju BRD W Europie jeździmy bezpiecznie. Finał odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu. Zawody zamknęły okres rocznych przygotowań szkół w zakresie wychowania komunikacyjnego. Warto przypomnieć, że za ten konkurs otrzymaliśmy nagrodę specjalna w konkursie ORLEN – Bezpieczne Drogi.
 
*       W trakcie roku wspieraliśmy organizacyjnie różne inicjatywy mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. Były to:
 
§         Wspieraliśmy prowadzone w oświacie szkolenia z zakresu przygotowania dzieci i młodzieży do uzyskania kart rowerowych, motorowerowych, w tym także jazdy praktyczne na rowerze i motorowerze. Wspieraliśmy także jakże ważne szkolenia dzieci do bezpiecznego ruchu pieszego.
 
§         W okresie ferii zimowych 2009 wspomagaliśmy zajęciaorganizowane dla chętnych dzieci i młodzieży. Każdego dnia na zajęciach przebywało około 50 dzieci. Dzieci bardzo chętnie przychodzą na zajęcia. Wiele z nich zaczyna także po feriach przychodzić na zajęcia popołudniowe organizowane specjalnie dla nich.
 
§         Współpracujemy z MP 20 w zakresie edukacji informatycznej dzieci sześcioletnich. Współpraca zaowocowała wernisażem prac graficznych wykonanych przez 6-latków na zajęciach informatycznych. Wernisaż odbył się w dniu 9 kwietnia 2009r. Takie działania dają wilka motywację do kontynuacji uczestnictwa w zajęciach po zakończeniu edukacji przedszkolnej – czyli w szkole podstawowej.
 
§         Współpracowaliśmy w organizacji Wojewódzkiego Konkursu Grafiki Komputerowej dla szkół podstawowych. Finał odbył się 9 kwietnia 2009r.
 
§         Wspieraliśmy powstanie oryginalnego filmu dydaktycznego Najmłodsi na drodze przeznaczonego do wykorzystania w oświacie w ramach przygotowania dzieci do ruchu pieszego. Film został przekazany do wszystkich szkół podstawowych województwa. Cieszy się też dużym zainteresowaniem specjalistów z innych województw.
 
§         Współpracowaliśmy w organizacji kolejnej edycji konkursu brd w oddziale przedszkolnym w SP 8 w Zielonej Górze. Mimo niewielu lat, dzieci przedszkolne zajmują się zasadami ruchu drogowego, znajomością znaków drogowych, biorą udział w ćwiczeniach dotyczących prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
 
§         W czerwcu zakończył się konkurs wiedzy o brd w oddziale przedszkolnym w SP 8 w Zielonej Górze. Dzieci wykazały się znaczną wiedzą. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe upominki.
 
§         Również w czerwcu odbyło się kolejne uroczyste zakończenie rocznych wspólnych zajęć z dziećmi 6-letnimi z MP nr 20. Grupa rozpocznie samodzielną pracę ale już w szkole podstawowej. Mamy nadzieję, że uczestnikom naszych zajęć będzie łatwiej na zajęciach. Na pewno niektóre z tych dzieci zasilą grupy popołudniowe i będą stałymi uczestnikami zajęć. W ten sposób planujemy nabór dzieci najmłodszych na zajęcia popołudniowe.
 
§         Wspomagaliśmy przeprowadzenie akcji Na rowerze tylko w kasku mającej na celu zachęcenie rowerzystów do ochrony głowy za pomocą kasku, popularyzację stosowania tej ochrony.
 
§         Uroczyście zakończyła się roczna praca członków koła informatycznego. Na ostatnie spotkanie przed wakacjami dzieci jak zwykle zaprosiły rodziców. Była okazja do zaprezentowania wyników pracy rocznej.
 
§         Od momentu zakończenia roku szkolnego rozpoczęliśmy wakacyjne zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci pozostających w mieście. Przygotowaliśmy dla nich sporą porcję zajęć. Codziennie na zajęcia przychodzi około 30 dzieci. Zajęcia odbywają się przez cały okres wakacji. Stowarzyszenie wspierało inicjatywę organizacyjnie. W programie przewidziano jak zwykle wiele atrakcji.
 
§         Po wakacjach wznowione zostały stałe zajęcia popołudniowe. Mamy nadzieję, że będą cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem. Życzymy dzieciom realizacji udanych projektów i najlepszych lokat na konkursach.
 
§         Od początku września 2009 r. rozpoczęliśmy eliminacje szkolne do VII edycji Lubuskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych W Europie Jeździmy Bezpiecznie. Swój akces zgłosiło tym razem 70 szkół – około 7 tys. dzieci.
 
§         Jesienią ogłosiliśmy kolejna edycję konkursu Kącik Wychowania Komunikacyjnego dla lubuskich nauczycieli mającego na celu wypracowanie idealnej formy współpracy nauczyciela z dziećmi. Wypracowane wzorce będą pomocne innym nauczycielom w ich codziennej pracy zawodowej.
 
§         Jesienią zostały zorganizowane Mistrzostwa BRD Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Miasta Zielona Góra organizowane w ramach eliminacji do OTWoBRD.
 
§         W październiku wznowiliśmy zajęcia dla najstarszej grupy z MP 20 w Zielonej Górze. Zajęcia dotyczą obsługi komputera/ plastyki/ BRD. Na zajęcia zaczęła przychodzić nowa grupa 6-latków. Zajęcia odbywają się regularnie 1 raz w tygodniu i cieszą się wielkim uznaniem dzieci, nauczycieli, rodziców.
 
§         W listopadzie 2009r. odbyły się zawody rejonowe do VII edycji Lubuskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych W Europie Jeździmy Bezpiecznie. Zawody odbyły się: 28 listopada w Nowych Czaplach, 5 grudnia w Baczynie. Piętnaście najlepszych szkół  awansuje do finału lubuskiego, który planowany jest w styczniu/lutym 2010r. Warto zaznaczyć, że w eliminacjach szkolnych udział wzięło około 7 tysięcy dzieci z klas IV – VI szkół całego województwa. Czyni to nasz turniej największym tego typu szkolnym przedsięwzięciem w województwie. Stowarzyszenie jest inicjatorem tego turnieju i jego głównym organizatorem. Uczestniczące szkoły bardzo zabiegają o organizację imprez turniejowych właśnie w ich progach.
 
G. Promocja działalności Stowarzyszenia:
 W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wykonało wiele przedsięwzięć mających na celu promowanie Stowarzyszenia:
·       Zamieszczaliśmy na własnej stronie internetowej www.brd.zgora.pl bieżące informacje dotyczące wykonywanej i planowanej działalności.
·       Wydruk kalendarzyków listkowych Stowarzyszenia na kolejny rok z adnotacją o możliwości wpłaty 1% podatku na konto Stowarzyszenia;
·       Dystrybucję kart bezpieczeństwa dla siedmiolatków;
·       Informowanie w mediach, na stronach internetowych Miasta Zielona Góra, Kuratorium Oświaty w Gorzowie, Centrum Wychowania Komunikacyjnego i Politechnicznego w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze o planowanych imprezach, turniejach, zawodach, festynach.
·       Dystrybucja ulotek reklamujących planowane imprezy, turnieje, zawody, festyny.
·       Dystrybucja na imprezach Stowarzyszenia zawieszek reklamowych, kalendarzyków listkowych i ściennych oraz ekspozycja baneru reklamowego.
Zielona Góra, dnia 31 grudnia 2009 r.


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020