DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  14 lipca 2020 r.   Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Sprawozdania
Za rok 2005
Za rok 2006
Za rok 2007
Za rok 2008
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP


» Sprawozdanie merytoryczne 2008
» Sprawozdanie za 2008 dla Ministra Sprawiedliwości
» Bilans 2008
» Rachunek zysków i strat za 2008


Sprawozdanie merytoryczne 2008

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
za 2008 rok
 
A. Dane Stowarzyszenia.
 
I.             Cele Stowarzyszenia:
 
·         Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym.
·         Dbałość o stałą poprawę infrastruktury technicznej związanej z ruchem drogowym dzieci i młodzieży.
·         Popularyzacja zasad uczestniczenia w ruchu drogowym.
·         Przygotowanie dzieci i młodzieży do   ruchu jako pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
·         Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
·         Zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży, a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmowi itp.
·         Pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji.
·         Wymienione cele szczególnie obejmują dzieci niepełnosprawne.
 
II.         Podstawa prawna i Zarząd Stowarzyszenia:
 
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
65-536 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 17c
 
Stowarzyszenie powstało 5 listopada 1999r. i w dniu 29 listopada 1999r. zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem - KRS: 0000037116
 
REGON : 971245267-00014                          NIP : 929 16 38 188
 
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży tworzą:
  1. Marek Pasek                                       – Prezes Zarządu
  2. Jerzy Słoma                                        - Wiceprezes Zarządu
  3. Czesław Maculewicz                        - Sekretarz Zarządu
  4. Wanda Kasińska                               - Członek Zarządu
  5. Tadeusz Myśliwiec                            - Członek Zarządu
 
Odpowiedzialność za działalność finansową Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem
ponosi Zarząd.
 
B. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 
1.       Organizację imprez , przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.
2.       Szkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie zasad ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego.
3.       Przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu pieszego, do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.
4.       Organizację Turniejów Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
5.       Organizację Turniejów Motoryzacyjnych.
6.       Wnioskowanie o poprawę drogowej infrastruktury technicznej.
7.       Inicjowanie akcji społecznych na rzecz poprawy infrastruktury technicznej na drogach.
8.       Reprezentowanie uczestników ruchu drogowego w kontaktach z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami.
9.       Finansowanie i popularyzacja wydawnictw z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.
10.    Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami świeckimi i religijnymi działającymi w tym zakresie w kraju i za granicą.
11.    Finansowanie i organizacyjne wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
12.    Organizację i finansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
13.    Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
14.    Inicjowanie wsparcia środowisk twórczych realizujących cele Stowarzyszenia.
15.    Zbiórkę środków na rzecz Stowarzyszenia.
 
Do zasad funkcjonowania naszego Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy z dnia 17 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami oraz przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i działa w celach niezarobkowych, a wypracowane dochody przeznacza wyłącznie na cele statutowe.
W realizacji swoich celów statutowych w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie współpracowało ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi województwa lubuskiego, Urzędem Miasta Zielona Góra, Wojewódzką Komendą Policji w Gorzowie – Wydziałem Ruchu Drogowego, Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, Fundacją Bezpieczne Miasto w Zielonej Górze i z wieloma innymi instytucjami.
 
C.            Działania Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.
 
W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia spotykał się na bieżąco w sprawach, które wymagały wspólnej konsultacji i decyzji. W szczególności w sprawach:
- informacji o stanie środków i akceptacji bieżących wydatków;
- w sprawie akceptacji planów pracy;
- w sprawie realizacji bieżących zadań i projektów;
- w sprawie projektów, które wpłynęły do Stowarzyszenia;
- w sprawie opłacania składek członkowskich;
- w sprawie szkoleń w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej;
- w sprawie rozszerzenia działalności o współpracę z zagranicą;
- w sprawie skreślenia z listy członków do Stowarzyszenia.
 
Ponadto Zarząd zebrał się na oficjalnych posiedzeniach w dniach 25 kwietnia 2008r.; 10 lipca 2008r.     i na kilku posiedzeniach roboczych zorganizowanych pomiędzy tymi terminami.
 
W dniu 13 maja 2008r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które zaakceptowało roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
 
D. Dane dotyczące kosztów prowadzonej działalności i zatrudnienia w Stowarzyszeniu. 
 
I. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wykonują swe obowiązki nieodpłatnie. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. Stan zatrudnienia = 0.
 
II. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało obligacji i akcji. Nie dokonywało też zakupu nieruchomości. Środki pieniężne lokowane były na rachunku bankowym BZ WBK SA II O. w Zielonej Górze.
 
Szczegółowe zestawienie finansowe dotyczące poniesionych kosztów i wartości aktywów zawiera załączony do niniejszego sprawozdania Bilans i Rachunek wyników za 2008 rok.
 
E.    Zadania Stowarzyszenia przyjęte do realizacji w wyniku zlecenia przez podmioty   państwowe i samorządowe.
 W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie nie realizowało zadań zleconych przez podmioty   państwowe i samorządowe.
 F. Działalność merytoryczna w okresie sprawozdawczym.
 
Po dziesięciu latach działalności Stowarzyszenia powoli przychodzi czas na ustabilizowanie działalności merytorycznej w zakresie zajęć pozalekcyjnych i rozpoczęcie „konsumowania” efektów naszej dotychczasowej działalności. Powoli następuje okres, gdy Stowarzyszenie już tak często bezpośrednio nie będzie prowadziło działalności merytorycznej. Swoją aktywnością będzie wspierało wykształcone przez lata formy. Dzisiaj stały się one w dużej już mierze samodzielne. Mnóstwo takich form zostało wprowadzonych do działań na terenie całego województwa.
 
§         Wspieraliśmy finansowo rehabilitację dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych.
 
§         Przy okazji wszystkich imprez BRD organizowaliśmy bezpłatny montaż odblasków w rowerach dzieci i młodzieży. Mimo setek zamontowanych już wcześniej elementów, zainteresowanie ciągle jest spore. Najwięcej odblasków brakuje przy rowerach górskich. Jak duże znaczenie ma prawidłowe oświetlenie jednośladów wiedzą kierowcy, którzy na co dzień spotykają się z tym problemem na drogach. Uważamy, że nauczyciele decydujący o wydaniu kart rowerowych uczniom, powinni w ramach zaliczania materiału teoretycznego i ćwiczeniowego sprawdzać stan wyposażenia rowerów dzieci.
 
§         W trakcie roku wspieraliśmy materiałowo, organizacyjnie, finansowo różne inicjatywy mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.
 
§         Wspieraliśmy prowadzone w oświacie szkolenia z zakresu przygotowania dzieci i młodzieży do uzyskania kart rowerowych, motorowerowych, w tym także jazdy praktyczne na rowerze i motorowerze. Wspieraliśmy także jakże ważne szkolenia dzieci do bezpiecznego ruchu pieszego.
 
§         W okresie ferii zimowych 2008 wspomagaliśmy zajęciaorganizowane dla chętnych dzieci i młodzieży. Każdego dnia na zajęciach przebywało około 50 dzieci. Dzieci bardzo chętnie przychodzą na zajęcia. Wiele z nich zaczyna także po feriach przychodzić na zajęcia popołudniowe organizowane specjalnie dla nich.
 
§         Włączyliśmy się w nową inicjatywę – konkurs organizowany przez Policję polegający na wykonaniu filmu amatorskiego. Całość pod hasłem „Profilaktyka brd widziana oczami młodzieży”. Liczymy na skuteczność i rozwój inicjatywy.
 
§         W dniu 22 lutego 2008 zorganizowaliśmy finał wojewódzki V edycji Turnieju BRD W Europie jeździmy bezpiecznie. Finał odbył się w Szkole Podstawowej w Nowym Kramsku. Zawody zamknęły okres rocznych przygotowań szkół w zakresie wychowania komunikacyjnego. Przy okazji dodać należy, że za ten konkurs otrzymaliśmy nagrodę specjalna w konkursie ORLEN – Bezpieczne Drogi.
 
§         Współpracowaliśmy w organizacji konkursu brd w oddziale przedszkolnym w SP 8 w Zielonej Górze. Mimo niewielu lat, dzieci zajmują się zasadami ruchu drogowego, znajomością znaków drogowych, biorą udział w ćwiczeniach dotyczących prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
 
  • Organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw Zielonej Góry w BRD rok szk. 2007/2008. Zawody dotyczyły eliminacji i finału miejskiego (- 08.04.2008. eliminacje szkół gimnazjalnych, - 09.04.2008. eliminacje szkół podstawowych, - 11.04.2008. finał dla SP i Gim.
 
§         Od 1 maja 2008 r. wprowadziliśmy nowy – uzupełniony wzór wniosku projektowego kierowanego do Stowarzyszenia. Zmiany zostały wprowadzone w związku z nieścisłościami we wnioskach, które mogły mieć swe źródło w pierwotnym wzorze.
 
§         W dniu 31 maja 2008r. wzięliśmy czynny udział w organizacji tzw. Otwartych drzwi WORD Zielona Góra. Nasza pomoc koncentrowała sie na wspieraniu elementów BRD skierowanych do dzieci i młodzieży.
 
§         W czerwcu odbyło się uroczyste zakończenie rocznych wspólnych zajęć z dziećmi 6-letnimi z MP nr 20. Grupa rozpocznie samodzielna pracę ale już w szkole podstawowej. Mamy nadzieję, uczestnikom naszych zajęć będzie łatwiej na zajęciach.
 
§         Również w czerwcu zakończył się konkurs wiedzy o brd w oddziale przedszkolnym w SP 8 w Zielonej Górze. Dzieci wykazały się znaczną wiedzą. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe upominki.
 
§         Uroczyście zakończyła się roczna praca członków koła informatycznego. na ostatnie spotkanie przed wakacjami dzieci zaprosiły rodziców. Była okazja do zaprezentowania wyników pracy rocznej.
 
§         Od momentu zakończenia roku szkolnego rozpoczęliśmy wakacyjne zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci pozostających w mieście. Przygotowaliśmy dla nich sporą porcję zajęć. Codziennie na zajęcia przychodzi około 30 dzieci. Zajęcia odbywają się przez cały okres wakacji. Stowarzyszenie wspierało inicjatywę organizacyjnie. W programie przewidziane były wyjazdy na baseny do Żar, Świebodzina, do muzeum w Drzonowie, wyjście na Górę Świdnicką.
 
§         Po wakacjach wznowione zostały stałe zajęcia popołudniowe. Mamy nadzieję, że będą cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem. Życzymy dzieciom realizacji udanych projektów i najlepszych lokat na konkursach.
 
§         Od początku września 2008 r. rozpoczęliśmy eliminacje szkolne do VI edycji Lubuskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych W Europie Jeździmy Bezpiecznie. Swój akces zgłosiło 71 szkół – około 10 tys. dzieci.
 
§         W październiku wznowiliśmy zajęcia dla najstarszej grupy z MP 20 w Zielonej Górze. Zajęcia dotyczą obsługi komputera/ plastyki/ BRD. Na zajęcia zaczęła przychodzić nowa grupa 6-latków. Zajęcia odbywają się regularnie 1 raz w tygodniu i cieszą się wielkim uznaniem dzieci, nauczycieli, rodziców.
 
§         Za nami Europejski Dzień BRD, który obchodziliśmy w dniu 13 października 2008r. W oświacie nasi przyjaciele nauczyciele podjęli wiele inicjatyw z tej okazji. Mamy nadzieję, że BRD, to nie tylko jeden dzień (tydzień).
 
§         W listopadzie 2008r. odbyły się zawody rejonowe do VI edycji Lubuskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych W Europie Jeździmy Bezpiecznie. Zawody odbyły się: 15 listopada w Lipkach Wielkich, 22 listopada w Otyniu, 29 listopada w Tomaszowie. Jedenaście najlepszych szkół  awansuje do finału lubuskiego, który planowany jest w styczniu/lutym 2009r. warto zaznaczyć, że w eliminacjach szkolnych udział wzięło około 10 tysięcy dzieci z klas IV – VI szkół całego województwa. Czyni to nasz turniej największym tego typu szkolnym przedsięwzięciem w województwie. Stowarzyszenie jest inicjatorem tego turnieju i jego głównym organizatorem.
 
§         W grudniu uroczyście zakończyliśmy prowadzony przez cały rok konkurs „Kącik Wychowania Komunikacyjnego” dla lubuskich nauczycieli. Wypracowane wzorce będą pomocne innym nauczycielom w ich codziennej pracy zawodowej.
  •  
  • Współorganizowanie II Festiwalu Polsko- Niemieckiego, Projekt i wykonanie elementów scenograficznych do Imprezy Miasto bez Barier, Współorganizowanie XVI Forum Rodziców i Rad Rodziców – scenografia , występ grupy „Szkrab”. Przygotowanie dzieci do Miejskiego Przeglądu Teatralnego, nominacja i laureat przeglądu wojewódzkiego grupy teatralnej „Szkrab” Przegląd Grup Kolędniczych i Jasełkowych. Przygotowanie Młodzieży do Wojewódzkiego Przeglądu Teatralnego  POKOT. Przygotowanie dzieci i młodzieży do miejskiego i nominacja do wojewódzkiego przeglądu recytatorskiego. Przygotowanie dzieci do Miejskiego i nominacja do wojewódzkiego przeglądu teatralnego „O Złote Pióro Koszałka Opałka„ ,Organizacja Przeglądu teatralnego „Jaśnie Pan Rym” dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, Zorganizowanie wystawy prac plastycznych w Galerii Na Piętrze grupy formy plastyczne w teatrze, Udział w konkursie i laureaci konkursu plastycznego „Lalki, maski”, Występ grupy Grymas w Ogólnopolskiej Biesiadzie Słowa, Występy grypy Grymas przed premierą „Wizyta Starszej Pani”, Współorganizowanie zawodów latawcowych- użycie nagród sponsorowanych przez Stowarzyszenie
G. Promocja działalności Stowarzyszenia:
 
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wykonało wiele przedsięwzięć mających na celu promowanie Stowarzyszenia:
·       Zamieszczaliśmy na własnej stronie internetowej www.brd.zgora.pl bieżące informacje dotyczące wykonywanej i planowanej działalności.
·       Wydruk kalendarzyków listkowych Stowarzyszenia na kolejny rok z adnotacją o możliwości wpłaty 1% podatku na konto Stowarzyszenia;
·       Dystrybucję kart bezpieczeństwa dla siedmiolatków;
·       Informowanie w mediach, na stronach internetowych Miasta Zielona Góra, Kuratorium Oświaty w Gorzowie, Centrum Wychowania Komunikacyjnego i Politechnicznego w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze o planowanych imprezach, turniejach, zawodach, festynach.
·       Dystrybucja ulotek reklamujących planowane imprezy, turnieje, zawody, festyny.
·       Dystrybucja na imprezach Stowarzyszenia zawieszek reklamowych, kalendarzyków listkowych i ściennych.
 
Zielona Góra, dnia 31 grudnia 2008 r.


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020