DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  14 lipca 2020 r.   Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Sprawozdania
Za rok 2005
Za rok 2006
Za rok 2007
Za rok 2008
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP


» Sprawozdanie merytoryczne 2007
» Sprawozdanie za 2007 dla Ministra Sprawiedliwości
» Bilans 2007
» Rachunek zysków i strat za 2007


Sprawozdanie merytoryczne 2007

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
za 2007 rok
 
A. Dane Stowarzyszenia.
 
I.          Cele Stowarzyszenia:
 
·         Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym.
·         Dbałość o stałą poprawę infrastruktury technicznej związanej z ruchem drogowym dzieci i młodzieży.
·         Popularyzacja zasad uczestniczenia w ruchu drogowym.
·         Przygotowanie dzieci i młodzieży do   ruchu jako pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
·         Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
·         Zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży, a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmowi itp.
·         Pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji.
·         Wymienione cele szczególnie obejmują dzieci niepełnosprawne.
 
II.         Podstawa prawna i Zarząd Stowarzyszenia:
 
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
65-536 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 17c
 
Stowarzyszenie powstało 5 listopada 1999r. i w dniu 29 listopada 1999r. zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem - KRS: 0000037116
 
REGON : 971245267-00014              NIP : 929 16 38 188
 
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży tworzą:
  1. Marek Pasek                           – Prezes Zarządu
  2. Jerzy Słoma                            - Wiceprezes Zarządu
  3. Czesław Maculewicz              - Sekretarz Zarządu
  4. Wanda Kasińska                     - Członek Zarządu
  5. Tadeusz Myśliwiec                 - Członek Zarządu
 
Odpowiedzialność za działalność finansową Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem
ponosi Zarząd.
 
B. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 
1.      Organizację imprez , przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.
2.      Szkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie zasad ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego.
3.      Przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu pieszego, do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.
4.      Organizację Turniejów Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
5.      Organizację Turniejów Motoryzacyjnych.
6.      Wnioskowanie o poprawę drogowej infrastruktury technicznej.
7.      Inicjowanie akcji społecznych na rzecz poprawy infrastruktury technicznej na drogach.
8.      Reprezentowanie uczestników ruchu drogowego w kontaktach z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami.
9.      Finansowanie i popularyzacja wydawnictw z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.
10. Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami świeckimi i religijnymi działającymi w tym zakresie w kraju i za granicą.
11. Finansowanie i organizacyjne wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
12. Organizację i finansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
13. Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
14. Inicjowanie wsparcia środowisk twórczych realizujących cele Stowarzyszenia.
15. Zbiórkę środków na rzecz Stowarzyszenia.
 
Do zasad funkcjonowania naszego Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy z dnia 17 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami oraz przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i działa w celach niezarobkowych, a wypracowane dochody przeznacza wyłącznie na cele statutowe.
W realizacji swoich celów statutowych w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie współpracowało ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi województwa lubuskiego, Urzędem Miasta Zielona Góra, Wojewódzką Komendą Policji w Gorzowie – Wydziałem Ruchu Drogowego, Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, Fundacją Bezpieczne Miasto w Zielonej Górze i z wieloma innymi instytucjami.
 
C.        Działania Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.
 
W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia spotykał się na bieżąco w sprawach, które wymagały wspólnej konsultacji i decyzji. W szczególności w sprawach:
- informacji o stanie środków i akceptacji bieżących wydatków;
- w sprawie akceptacji planów pracy;
- w sprawie realizacji bieżących zadań i projektów;
- w sprawie projektów, które wpłynęły do Stowarzyszenia;
- w sprawie opłacania składek członkowskich;
- w sprawie szkoleń w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej;
- w sprawie rozszerzenia działalności o współpracę z zagranicą;
- w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia.
 
Ponadto Zarząd zebrał się na posiedzeniach w dniach:
13 marca 2007r.          5 czerwca 2007r.        10 września 2007r.     3 grudnia 2007r.
 
W dniu 3 kwietnia 2007r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które zaakceptowało roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
 
D. Dane dotyczące kosztów prowadzonej działalności i zatrudnienia w Stowarzyszeniu. 
 
I. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wykonują swe obowiązki nieodpłatnie. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. Stan zatrudnienia = 0.
 
II. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało obligacji i akcji. Nie dokonywało też zakupu nieruchomości. Środki pieniężne lokowane były na rachunku bankowym BZ WBK SA II O. w Zielonej Górze.
 
Szczegółowe zestawienie finansowe dotyczące poniesionych kosztów i wartości aktywów zawiera załączony do niniejszego sprawozdania Bilans i Rachunek wyników za 2007 rok.
 
E.    Zadania Stowarzyszenia przyjęte do realizacji w wyniku zlecenia przez podmioty   państwowe i samorządowe.
 W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie nie realizowało zadań zleconych przez podmioty   państwowe i samorządowe.
 F. Działalność merytoryczna w okresie sprawozdawczym.
 
§         Wspieraliśmy finansowo rehabilitację dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych.
 
§         Przy okazji wszystkich imprez BRD organizowaliśmy bezpłatny montaż odblasków w rowerach dzieci i młodzieży. Mimo setek zamontowanych już wcześniej elementów, zainteresowanie ciągle jest spore. Najwięcej odblasków brakuje przy rowerach górskich. Jak duże znaczenie ma prawidłowe oświetlenie jednośladów wiedzą kierowcy, którzy na co dzień spotykają się z tym problemem na drogach. Uważamy, że nauczyciele decydujący o wydaniu kart rowerowych uczniom, powinni w ramach zaliczania materiału teoretycznego i ćwiczeniowego sprawdzać stan wyposażenia rowerów dzieci.
 
§         W trakcie roku wspieraliśmy materiałowo, organizacyjnie, finansowo różne inicjatywy mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. Nasza pomoc polegała między innymi na zakupie pomocy i sprzętu niezbędnego do zajęć.
 
§         Wspieraliśmy także szkolenia z zakresu przygotowania dzieci i młodzieży do uzyskania kart rowerowych, motorowerowych, w tym także jazdy praktyczne na rowerze i motorowerze. Wspieraliśmy także jakże ważne szkolenia dzieci do bezpiecznego ruchu pieszego.
 
§         W listopadzie 2007r. odbyły się zawody rejonowe V edycji Lubuskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych W Europie Jeździmy Bezpiecznie. Zawody odbyły się: 10 listopada w Otyniu, 15 listopada w Gorzowie i 16 listopada w Lubsku. Jedenaście najlepszych szkół  awansuje do finału lubuskiego, który planowany jest w styczniu/lutym 2008r. warto zaznaczyć, że w eliminacjach szkolnych udział wzięło około 17 tysięcy dzieci z klas IV – VI szkół całego województwa. Czyni to nasz turniej największym tego typu szkolnym przedsięwzięciem w województwie. Stowarzyszenie jest inicjatorem tego turnieju i jego głównym organizatorem.
 
§         W dniu 28 października odbyły się zawody latawcowe. Zawody poprzedziły zorganizowane przygotowania w szkołach, w których udział wzięły dzieci z klas I-III oraz przedszkolaki. Łącznie ponad 500 dzieci. W zawodach udział wzięło około 120 zawodników, a z nimi rodzice, dziadkowi, rodzeństwo. Impreza jest bardzo dobrze oceniana przez społeczność rodziców. Zawody mogą być źródłem pozyskiwania małych modelarzy na zajęcia modelarskie. Stowarzyszenie wsparło zawody finansowo i organizacyjnie;
 
§         W październiku wznowiliśmy zajęcia dla najstarszej grupy z MP 20 w Zielonej Górze. Zajęcia dotyczą obsługi komputera/ plastyki/ BRD. Na zajęcia zaczęła przychodzić nowa grupa 6-latków. Zajęcia odbywają się regularnie 2 razy w tygodniu i cieszą się wielkim uznaniem dzieci, nauczycieli, rodziców.
 
§         Od 25 czerwca rozpoczęliśmy wakacyjne zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci pozostających w mieście. Przygotowaliśmy dla nich sporą porcję zajęć. Codziennie na zajęcia przychodzi około 30 dzieci. Zajęcia odbywają się przez cały okres wakacji. Stowarzyszenie wspierało inicjatywę organizacyjnie i finansowo.
 
§         Nowa Sól pozazdrościła zawodów modeli pływających. W dniu 24 czerwca w porcie nowosolskim odbyły się kolejne zawody modeli szkutniczych. Zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Pokazy wzbogaciły jak co roku popisy dorosłych modelarzy. Wyraźnie widać, że jest duże zainteresowanie tymi zagadnieniami pośród dzieci, młodzieży i rodziców.
 
§         W dniu 23 czerwca, tuż przed wakacyjną przerwą w szkołach, odbyło się uroczyste przekazanie Miasteczka Ruchu Drogowego wybudowanego z inicjatywy i ze środków naszego Stowarzyszenia. Obdarowanym tą piękną inwestycją jest jednostka miejska pracy pozaszkolnej - Centrum Wychowania Komunikacyjnego i Politechnicznego w Zielonej Górze. Ta wspaniała inwestycja będzie służyć wszystkim szkołom naszego miasta w przygotowywaniu dzieci do udziału w ruchu drogowym. Głównym sponsorem budowy MRD jest nasze Stowarzyszenie, które wsparł WORD w Zielonej Górze zakupem znaków drogowych.
 
§         W dniu 21 czerwca pożegnaliśmy mijający rok szkolny festynem Bądź bezpieczny na wakacjach. Było wiele atrakcji, konkursów, pogoda dopisała. Festyn odbył się na placu w centralnej części Zielonej Góry. Inicjatywę wsparło Miasto Zielona Góra. Stowarzyszenie wspierało inicjatywę organizacyjnie i finansowo.
 
§         W mijającym roku kontynuowaliśmy organizację zajęć komputerowych z 6-latkami z Miejskiego Przedszkola nr 20. Zajęcia miały na celu przygotowanie dzieci do udziału w ruchu drogowym, bo przecież niedługo będą samodzielnie maszerować do szkoły. W celu umożliwienia realizacji takich zajęć, Stowarzyszenie uzupełniło siedem komputerów kupionych w poprzednim roku zakupem kolejnego oraz kilku programów użytkowych. Właśnie w dniu 12 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie rocznych wspólnych zajęć.
 
§         Zainicjowaliśmy także działania mające na celu lepszą lokalizację sali komputerowej. Chodzi tu o większe pomieszczenie zlokalizowane na niższym piętrze oraz o pomoc w jego adaptacji. W adaptowanej nowej sali wykonano wymianę okien, uzupełniono instalację zasilającą, internetową, wymianę podłogi, położono nowe PCV, remont ścian, zamontowano nowe funkcjonalne stoły komputerowe.
 
§         Zakończyła się kolejna edycja konkursu Wiem jak być zdrowym i bezpiecznym. Finał turnieju odbył się w dniu 12 czerwca na terenie Centrum Wychowania Komunikacyjnego i Politechnicznego w Zielonej Górze, jest ważnym podsumowaniem rocznej pracy z chętnymi szkołami podstawowymi miasta w zakresie brd i pierwszej pomocy. Zajęcia dotyczą klas I-III tych szkół. Wyniki pokazały, że zajęcia oraz ich podsumowanie są bardzo potrzebne. Stowarzyszenie wspierało inicjatywę organizacyjnie.
 
§         Odbyły się kolejne, już jedenaste zawody modeli pływających. Impreza odbyła się 27 maja na kanale portowym w Bytomiu Odrzańskim. Na starcie stanęło około 30 zawodników. Warto wspomagać ten rodzaj działalności. Modelarstwo ma ogromny, pozytywny i trwały wpływ na rozwój i zagospodarowanie wolnego czasu przez modelarzy. Przygotowywane są kolejne nowe zawody w tym zakresie na kanale portowym tym razem w Nowej Soli. Stowarzyszenie wspomagało imprezę finansowo.
 
§         W dniu 26 maja w Zielonej Górze na terenie WORD odbyły się eliminacje lubuskie do ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych. Udział wzięło 8 drużyn. Najlepsza okazała się drużyna z Zespołu Szkół Budowlanych z Zielonej Góry. Opiekunem tej drużyny jest Robert Szpojda. Stowarzyszenie wspomagało przygotowania drużyn do startu i prace organizacyjne WORD.
 
§         W dniu 21 czerwca odbył się finał turnieju pod nazwą Miasteczko Ruchu Drogowego AUCHAN, organizowanego przez zielonogórski ten hipermarket. W eliminacjach wzięło udział wiele szkół podstawowych. Jak zwykle dla trzech najlepszych klas przygotowane były wartościowe nagrody. Stowarzyszenie wspierało inicjatywę organizacyjnie.
 
§         W dniach 23, 24, 30 i 31 maja odbyło się szkolenie nauczycieli Wychowania Komunikacyjnego szkół gimnazjalnych z południowej części województwa lubuskiego. Udział wzięło około 55 nauczycieli zainteresowanych tą problematyką. Biorąc pod uwagę szkolenie zrealizowane w poprzednim roku dla nauczycieli szkół podstawowych, mamy nadzieję, że mamy już przeszkolonych nauczycieli prawie we wszystkich szkołach na tych poziomach edukacji. Stowarzyszenie wspierało szkolenie organizacyjnie i merytorycznie.
 
§         W dniu 22 maja Lubniewice gościły kolejny raz zawodników Regionalnego Turnieju BRD dla uczniów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. Udział wzięło 5 drużyn z sp oraz 15 drużyn z gim. Najlepsi otrzymali rowery, wszyscy otrzymali nagrody lub upominki. Turniej objął kolejne województwa zachodniego rejonu kraju, cieszy się dużą popularnością i rozwija się dzięki wsparciu organizacyjnemu regionalnych działaczy – praktyków. Stowarzyszenie wspierało inicjatywę finansowo i organizacyjnie.
 
§         W dniu 2 kwietnia została zorganizowana w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Zielonej Górze ciekawa inicjatywa uczniowska - finał turnieju dla uczniów tej szkoły o nazwie Najpierw szkoła – potem cztery koła. W turnieju wziął udział jeden cały rocznik młodzieży tej szkoły. Nasze Stowarzyszenie wspomagało turniej organizacyjnie na wszystkich szczeblach oraz finansowo organizację finału.
 
§         W okresie ferii zimowych 2007 wspomagaliśmy finansowo zajęciaorganizowane dla chętnych dzieci i młodzieży. Każdego dnia na zajęciach przebywało około 50-60 dzieci. Dzieci bardzo chętnie przychodzą na zajęcia. Wiele z nich zaczyna także po feriach przychodzić na zajęcia popołudniowe organizowane specjalnie dla nich.
 
§         W dniu 3 lutego 2007 odbył się w Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu finał wojewódzki IV edycji lubuskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla szkół podstawowych W Europie jeździmy bezpiecznie. Udział wzięło 11 najlepszych drużyn z całego województwa. Najlepszą okazała się drużyna z SP w Nowym Kramsku. Jej opiekunem jest pan Mirosław Malinowski. Stowarzyszenie było głównym organizatorem i sponsorem finału;
 
G. Promocja działalności Stowarzyszenia:
 
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wykonało wiele przedsięwzięć mających na celu promowanie Stowarzyszenia:
·      Zamieszczaliśmy na własnej stronie internetowej www.brd.zgora.pl  bieżące informacje dotyczące wykonywanej i planowanej działalności.
·      Wydruk kalendarzyków listkowych Stowarzyszenia na kolejny rok z adnotacją o możliwości wpłaty 1% podatku na konto Stowarzyszenia;
·      Wydruk zaprojektowanych przez dzieci uczęszczające na zajęcia kalendarzy ściennych na rok szkolny 2007- 2008.
·      Dystrybucję kart bezpieczeństwa dla siedmiolatków;
·      Informowanie w mediach, na stronach internetowych Miasta Zielona Góra, Kuratorium Oświaty w Gorzowie, Centrum Wychowania Komunikacyjnego i Politechnicznego w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze o planowanych imprezach, turniejach, zawodach, festynach.
·      Plakatowanie na terenie Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o możliwości przekazania 1 % podatku na nasze konto.
·      Plakatowanie i wywieszanie banerów reklamowych na terenie miasta i w miejscach wykonywania imprez informacji o planowanych imprezach, turniejach, zawodach, festynach.
·      Dystrybucja ulotek reklamujących planowane imprezy, turnieje, zawody, festyny.
·      Dystrybucja na imprezach Stowarzyszenia zawieszek reklamowych, kalendarzyków listkowych i ściennych.
 
Zielona Góra, dnia 31 grudnia 2007 r.


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020