DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  14 lipca 2020 r.   Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Sprawozdania
Za rok 2005
Za rok 2006
Za rok 2007
Za rok 2008
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP


» Sprawozdanie merytoryczne 2006
» Sprawozdanie za 2006 dla Ministra Sprawiedliwości
» Bilans za 2006 r.


Sprawozdanie merytoryczne 2006

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
za 2006 rok
 
 
A. Dane Stowarzyszenia.
 
I.          Cele Stowarzyszenia:
 
·         Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym.
·         Dbałość o stałą poprawę infrastruktury technicznej związanej z ruchem drogowym dzieci i młodzieży.
·         Popularyzacja zasad uczestniczenia w ruchu drogowym.
·         Przygotowanie dzieci i młodzieży do   ruchu jako pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
·         Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
·         Zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży, a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmowi itp.
·         Pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji.
·         Wymienione cele szczególnie obejmują dzieci niepełnosprawne.
 
II.         Podstawa prawna i Zarząd Stowarzyszenia:
 
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
65-536 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 17c
 
Stowarzyszenie powstało 5 listopada 1999r. i w dniu 29 listopada 1999r. zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem - KRS: 0000037116
 
REGON : 971245267-00014                  NIP : 929 16 38 188
 
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży tworzą:
 1. Marek Pasek                           – Prezes Zarządu
 2. Jerzy Słoma                             - Wiceprezes Zarządu
 3. Czesław Maculewicz                - Sekretarz Zarządu
 4. Wanda Kasińska                      - Członek Zarządu
 5. Tadeusz Myśliwiec                   - Członek Zarządu
 
Odpowiedzialność za działalność finansową Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem
ponosi Zarząd.
 
B. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 
1.       Organizację imprez , przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.
2.       Szkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie zasad ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego.
3.       Przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu pieszego, do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.
4.       Organizację Turniejów Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
5.       Organizację Turniejów Motoryzacyjnych.
6.       Wnioskowanie o poprawę drogowej infrastruktury technicznej.
7.       Inicjowanie akcji społecznych na rzecz poprawy infrastruktury technicznej na drogach.
8.       Reprezentowanie uczestników ruchu drogowego w kontaktach z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami.
9.       Finansowanie i popularyzacja wydawnictw z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.
10.   Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami świeckimi i religijnymi działającymi w tym zakresie w kraju i za granicą.
11.   Finansowanie i organizacyjne wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
12.   Organizację i finansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
13.   Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
14.   Inicjowanie wsparcia środowisk twórczych realizujących cele Stowarzyszenia.
15.   Zbiórkę środków na rzecz Stowarzyszenia.
 
Do zasad funkcjonowania naszego Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy z dnia 17 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami oraz przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i działa w celach niezarobkowych, a wypracowane dochody przeznacza wyłącznie na cele statutowe.
W realizacji swoich celów statutowych w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie współpracowało ze szkołami podstawowymi i ponadgimnazjalnymi województwa lubuskiego, gimnazjalnymi z terenu Miasta Zielona Góra, Urzędem Miasta Zielona Góra, Wojewódzką Komendą Policji w Gorzowie, Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze, Komendą Powiatową Policji w Sulęcinie, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, Fundacją Bezpieczne Miasto w Zielonej Górze, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Klenicy, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Przytoku, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Babimoście i z wieloma innymi instytucjami.
 
C.        Działania Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.
 
W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia spotykał się na bieżąco w sprawach, które wymagały wspólnej konsultacji i decyzji. W szczególności w sprawach:
- informacji o stanie środków i akceptacji bieżących wydatków;
- w sprawie akceptacji planów pracy;
- w sprawie realizacji bieżących zadań i projektów;
- w sprawie projektów, które wpłynęły do Stowarzyszenia;
- w sprawie opłacania składek członkowskich;
- w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia.
 
Ponadto Zarząd zebrał się na posiedzeniach w dniach : 13.03.2006r. 22.05.2006r. 26.05.2006r. 28.07.2006r. 10.10.2006r. 18.12.2006r.
W dniu 27.03.2006 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które zaakceptowało roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
 
D. Dane dotyczące kosztów prowadzonej działalności i zatrudnienia w Stowarzyszeniu. 
 
I. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wykonują swe obowiązki nieodpłatnie.
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. Stan zatrudnienia = 0.
 
II. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało obligacji i akcji. Nie dokonywało też zakupu nieruchomości. Środki pieniężne lokowane były na rachunku bankowym BZ WBK SA II O. w Zielonej Górze.
 
Szczegółowe zestawienie finansowe dotyczące poniesionych kosztów i wartości
aktywów zawiera załączony do niniejszego sprawozdania Bilans i Rachunek wyników
za 2006 rok.
 
 
 
 
 
E.    Zadania Stowarzyszenia przyjęte do realizacji w wyniku zlecenia przez
podmioty   państwowe i samorządowe.
 
W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie nie realizowało zadań zleconych przez
podmioty   państwowe i samorządowe.
 
F. Działalność merytoryczna w okresie sprawozdawczym.
 
 • W dniu 19 grudnia 2006 podsumowaliśmy uroczyście II edycję Konkursu pt: Nasza Szkoła w Trosce o Bezpieczeństwo polegającego na ocenie szkolnych kącików wychowania komunikacyjnego. Celem konkursu była ocena poziomu informowania uczniów o problemach dotyczących wychowania komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa w ogóle. W II edycji Konkurs rozszerzył się poza teren Zielonej Góry. Najlepsze szkoły otrzymały w nagrodę m.in. rowery przeznaczone do ćwiczeń w ramach przygotowań do czynnego udziału w ruchu drogowym. Czy warto było wziąć udział – to oczywiste. Do organizacji Konkursu włączył się WORD w Zielonej Górze; 
   
 • W dniu 14 grudnia 2006r. zorganizowaliśmy Internatowy Turniej Motoryzacyjny BURSA 2006. W turnieju wzięli udział mieszkańcy Bursy Szkolnej w Zielonej Górze. Przygotowaliśmy dwie konkurencje sprawnościowe: jazda rowerem górskim po sprawnościowym torze przeszkód oraz jazda samochodem egzaminacyjnym na placu. Temperatura imprezy wzrosła przy trzeciej konkurencji (odpowiedzi na pytania z przepisów), która zadecydowała o wynikach drużyn. Mamy nadzieję na włączenie się młodzieży z Bursy do udziału w Turnieju Motoryzacyjnym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
   
 • W dniu 12, 14 i 15 grudnia 2006r. zorganizowaliśmy w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii (Przytok, Klenica) oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście Turniej Moja Bezpieczna Droga do Szkoły. Ośrodki wzbogaciły się o nowe, niezbędne wyposażenie, dzieci i młodzież otrzymała miłe upominki od organizatorów. W Turnieju udział wzięli wszyscy wychowankowie tych ośrodków;
   
 • W listopadzie 2006r. odbyły się zawody rejonowe IV edycji Lubuskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych W Europie Jeździmy Bezpiecznie. Zawody odbyły się: 21 listopada w Ciecierzycach, 23 listopada w Zawadzie i 28 listopada w Złotniku. Najlepsze szkoły awansują do finału lubuskiego, który planowany jest w styczniu 2007r. W tym roku do organizacji zawodów rejonowych dołączył w roli sponsora WORD w Zielonej Górze;
   
 • W dniach 24, 25 i 27 października 2006r. odbyły się Mistrzostwa Zielonej Góry w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o BwRD, udział wzięły prawie wszystkie szkoły miasta. Na zawodach kolejnego szczebla nasze miasto będą reprezentować drużyny z SP nr 21 – opiekun Jolanta Tomkiewicz oraz Z GIM nr 1 – opiekun Wojciech Meliński. Stowarzyszenie wsparło zawody finansowo i organizacyjnie;
   
 • W dniu 15 października 2006 odbyły się zawody latawcowe. Zawody poprzedziły zorganizowane przygotowania w szkołach, w których udział wzięły dzieci z klas I-III. Łącznie ponad 500 dzieci. W zawodach tradycyjnie udział wzięło kilkudziesięciu zawodników, rodziców, dziadków, rodzeństwo. Impreza jest bardzo dobrze oceniana przez społeczność rodziców. Zawody mogą być źródłem pozyskiwania małych modelarzy na zajęcia modelarskie. Stowarzyszenie wsparło zawody finansowo i organizacyjnie;
   
 • W październiku wznowiliśmy zajęcia dla najstarszej grupy z MP 20 w Zielonej Górze. Zajęcia dotyczą obsługi komputera/ plastyki/ BRD. Na zajęcia zaczęła przychodzić nowa grupa 6-latków. Zajęcia odbywają się regularnie 2 razy w tygodniu.;
   
 • Jesienią wznowiliśmy bezpłatny montaż odblasków w rowerach dzieci i młodzieży. Cykl rozpoczęliśmy działaniami na terenie Radia Zachód w dniu 30 września. Mimo setek zamontowanych już wcześniej elementów, zainteresowanie ciągle jest spore. Najwięcej odblasków brakuje przy rowerach górskich. Jak duże znaczenie ma prawidłowe oświetlenie jednośladów wiedzą kierowcy, którzy na co dzień spotykają się z tym problemem na drogach. Uważamy, że nauczyciele decydujący o wydaniu kart rowerowych uczniom, powinni w ramach zaliczania materiału teoretycznego i ćwiczeniowego sprawdzać stan wyposażenia rowerów dzieci.
   
 • W sierpniu, w połowie wakacyjnej przerwy w szkołach rozpoczęliśmy obok naszej siedziby budowę Miasteczka Ruchu Drogowego. Ta wspaniała inwestycja będzie służyć wszystkim szkołom naszego miasta w przygotowywaniu dzieci do udziału w ruchu drogowym. Głównym sponsorem budowy MRD jest nasze Stowarzyszenie, które wspiera WORD w Zielonej Górze.
   
 • Od 26 czerwca rozpoczęliśmy wakacyjne zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci pozostających w mieście. Przygotowaliśmy dla nich sporą porcję zajęć. Codziennie na zajęcia przychodzi około 30 dzieci.
   
 •  W dniu 24 czerwca pożegnaliśmy mijający rok szkolny festynem Bądź bezpieczny na Wakacjach. Było wiele atrakcji, konkursów, pogoda dopisała.
   
 • W mijającym roku szkolnym rozpoczęliśmy organizację zajęć komputerowych z 6-latkami z Miejskiego Przedszkola nr 20. Zajęcia miały na celu przygotowanie dzieci do udziału w ruchu drogowym, bo przecież niedługo będą samodzielnie maszerować do szkoły. W celu umożliwienia realizacji takich zajęć, Stowarzyszenie zakupiło siedem komputerów. Właśnie w dniu 20 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie rocznych wspólnych zajęć.
   
 • Wsparliśmy finansowo i organizacyjnie wyjazd naszej lubuskiej drużyny na finał centralny turnieju motoryzacyjnego. Finał odbył się 9-10 czerwca w Radomiu.
   
 • Zakończyła się kolejna edycja konkursu Wiem jak być zdrowym i bezpiecznym. Turniej jest podsumowaniem rocznej pracy z chętnymi szkołami podstawowymi miasta w zakresie brd i pierwszej pomocy. Wyniki pokazały, że zajęcia oraz ich podsumowanie są bardzo potrzebne.
   
 • W dniu 8 czerwca Lubniewice gościły kolejny raz zawodników Regionalnego Turnieju BRD dla uczniów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. Udział wzięło 5 drużyn z sp oraz 15 drużyn z gim. Najlepsi otrzymali rowery, wszyscy otrzymali nagrody lub upominki. Turniej obejmuje chętne szkoły z kilku województw zachodniego rejonu kraju, cieszy się dużą popularnością.
   
 • Nowa Sól pozazdrościła zawodów modeli pływających. W dniu 4 czerwca w porcie nowosolskim odbyły się kolejne zawody modeli szkutniczych. Zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Pokazy wzbogaciły popisy dorosłych modelarzy. Wyraźnie widać, że jest duże zainteresowanie tymi zagadnieniami.
   
 • Odbyły się kolejne, już dziesiąte zawody modeli pływających. Impreza odbyła się 28 maja na kanale portowym w Bytomiu Odrzańskim. Na starcie stanęło około 30 zawodników. Warto wspomagać ten rodzaj działalności. Modelarstwo ma ogromny, pozytywny i trwały wpływ na rozwój i zagospodarowanie wolnego czasu przez modelarzy.
   
 • W środę 24 maja 2006 odbył się w Opolu Wojewódzki Turniej BRD dla uczniów szkół specjalnych. Udział wzięły prawie wszystkie tego typu szkoły województwa. Obecnych było 9 drużyn z sp i 6 z gim. Imprezie towarzyszyło szereg interesujących pokazów w wykonaniu zaproszonych gości. Takie zawody warto organizować, ponieważ podnoszą bezpieczeństwo na drogach. Z wielką przyjemnością przyglądaliśmy się organizacji tej imprezy. Może wprowadzimy na swój teren jakieś pomysły zaczerpnięte z Opola. W imprezie współpracowaliśmy w zakresie finansowania nagród i upominków dla uczestników.
   
 • W dniu 20 maja w Gorzowie na terenie WORD odbyły się eliminacje lubuskie do ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych. Udział wzięło 8 drużyn. Najlepsza okazała się drużyna z Zespołu Szkół Samochodowych z Żar. Opiekunem tej drużyny jest Tadeusz Myśliwiec. To już dziesiąte zwycięstwo drużyny tego opiekuna na terenie naszego województwa. Stowarzyszenie wspomagało przygotowania drużyn do startu.
   
 • W okresie ferii zimowych 2006 wspomagaliśmy finansowo zajęciaorganizowane dla chętnych dzieci i młodzieży. Każdego dnia na zajęciach przebywało około 50 dzieci;
   
 • W dniu 4 lutego 2006 odbył się w Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze finał wojewódzki III edycji lubuskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla szkół podstawowych W Europie jeździmy bezpiecznie. Udział wzięło 13 najlepszych drużyn z całego województwa. Najlepszą okazała się drużyna z SP w Tomaszowie. Jej opiekunem jest pan Mariusz Krugły. Stowarzyszenie było głównym organizatorem i sponsorem finału;
   
 • W styczniu/lutym 2006 współpracowaliśmy w szkoleniu nauczycieli wychowania komunikacyjnego. Udział wzięło ok. 150 nauczycieli z terenu starego województwa zielonogórskiego;
   
 • W dniu 11 stycznia 2006 podsumowaliśmy uroczyście I edycję konkursu pt: Nasza szkoła w trosce o bezpieczeństwo polegający na ocenie szkolnych kącików wychowania komunikacyjnego, zorganizowany dla szkół miasta Zielona Góra. Celem konkursu była ocena poziomu informowania uczniów o problemach dotyczących wychowania komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa w ogóle. Najbardziej komisję interesowało to, jak wyglądają treści zawarte w kąciku oraz czy kącik ma stały charakter i swoje dobre miejsce. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze. W nagrodę szkoła otrzymała między innymi rower do ćwiczeń.
 
G. Promocja działalności Stowarzyszenia:
 
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wykonało kilka przedsięwzięć mających na celu promowanie Stowarzyszenia:
·       Uruchomiliśmy własną stronę internetową www.brd.zgora.pl
·       Wydruk kalendarzyków listkowych Stowarzyszenia;
·       Dystrybucję kart bezpieczeństwa dla siedmiolatków;
·       Informowanie w mediach, na stronach internetowych Miasta Zielona Góra oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze o planowanych imprezach, turniejach, zawodach, festynach.
·       Plakatowanie na terenie miasta w zakresie planowanych imprez, turniejów, zawodów, festynów.
·       Dystrybucja ulotek reklamujących planowane imprezy, turnieje, zawody, festyny.
·       Dystrybucja na imprezach Stowarzyszenia zawieszek reklamowych .
 
Zielona Góra, dnia 31 grudnia 2006 r.


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020