DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Niedziela,  31 maja 2020 r.   Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
Sprawozdania
Za rok 2005
Za rok 2006
Za rok 2007
Za rok 2008
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP


» Sprawozdanie merytoryczne za 2005 r.
» Roczne sprawozdanie dla Ministra Sprawiedliwości za 2005 r.
» Bilans za 2005 r.


Bilans za 2005 r.

Sporządziło: Biuro Rachunkowe Mirosława Niedobecka
Zielona Góra 09.02.2006r.
 
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 
Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci I Młodzieży z siedzibą w Zielonej Górze ul. Wyszyńskiego 17c utworzone na czas nieograniczony na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037116. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest praca na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. Stowarzyszenie   nie posiada   wewnętrznych jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe.
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od l stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku i sporządzone jest przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień dzisiejszy nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły istotne zmiany.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2005 roku są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 rok, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę i miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
 
INFORMACJA DODATKOWA
Stowarzyszenie NaRzecz Bezpieczeństwa Dzieci I Młodzieży z siedzibą w Zielonej Górze
 
za rok obrotowy 2005
(Załącznik Nr 7 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz. U. Nr 121,poz.591).
 
I
 
1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny.
• Wartości niematerialne i prawne w naszej jednostce nie występują.
• Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy według wartości początkowej   pomniejszonej   o   dotychczas   dokonane   odpisy amortyzacyjne. Wartość początkowa środka trwałego zakupionego obejmuje cenę zakupu plus koszty zakupu , natomiast wytworzone we własnym zakresie wycenia się po koszcie wytworzenia. W przypadku gdy wartości początkowa jest równa lub mniejsza od 3500 zł. amortyzowane są w 100 % w momencie oddania do użytkowania. Objęte są ewidencją pozabilansową.
2. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki.
• Nie dotyczy.
3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
• Nie dotyczy.
4. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysku i strat.
• Sytuacje takie nie wystąpiły w naszej jednostce.
5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
• Nie dotyczy.
 
II
 
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych.
• Nie wystąpiły.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
• Jednostka nie posiada.
3. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
• Nie występuje.
4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego - zapasowego.
• Fundusz na początek roku obrotowego to 152.731,82zl - pochodzi ze składek członkowskich i wpłat.
• W ciągu roku uległ zmianie i wynosi na koniec roku 206.025,25zl
5. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszów) zapasowych i rezerwowych
• Wystąpił wzrost o wynik roku 2005 to jest o kwotę : 53.293,43zł.
6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia strat na rok obrotowy
• Zysk netto za rok 2005 w wysokości 22.588,34zl zostanie przeznaczony na fundusz zapasowy zgodnie ze statutem.
7. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stan na koniec roku obrotowego, ze wskazanie tych z nich, które korygują stan należności, więc zmniejszają aktywa
• Nie występuje.
8. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartość należności,
• Nie występuje.
9. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty:
• Nie występuje.
10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów
• Nie występuje.
11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
• Nie występuje.
12. Zobowiązanie warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe
• Nie występuje.
 
III
 
1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług.
• Składki 106.873 zł.
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).
• Nie planowane odpisy nie miały miejsca.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35, ust. 3 ustawy o rachunkowości.
• Nie zaistniała potrzeba aktualizacji wartości zapasów.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym
• Zdarzenie takie nie wystąpiło.
5.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk, strata) brutto
• Nie występuje.
6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych dla jednostek sporządzających rachunek strat i zysków w układzie kalkulacyjnym.
• Stowarzyszenie stosuje układ porównawczy, dane te określa rachunek zysków i strat- ogółem koszty działalności: 84.284,66 zł.
7. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby
• Nie występuje.
8. Nakłady poniesione na nie finansowane aktywa trwałe
• Nie występują.
9. Informacje o zyskach i startach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
• Nie wystąpiły.
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
• Nie występuje.
 
- Stowarzyszenie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
  
IV
 
l. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
• Nie dotyczy.
2 .1nformacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku
• Nie dotyczy.
3. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących
• Nie dotyczy.
 
V
 
1. W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym.
 
VI
 
1 .Stowarzyszenie nie sporządza skonsolidowanego bilansu.
 
VII
 
l. W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie stowarzyszenia z żadną inną jednostką.
 
VIII
 
1. W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez stowarzyszenie.
 
IX
 
1. Nie są znane Zarządowi żadne inne informacje wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
 


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-05-30 20:35:47
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020