DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  14 lipca 2020 r.   Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Sprawozdania
Za rok 2005
Za rok 2006
Za rok 2007
Za rok 2008
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP


» Sprawozdanie merytoryczne za 2005 r.
» Roczne sprawozdanie dla Ministra Sprawiedliwości za 2005 r.
» Bilans za 2005 r.


Sprawozdanie merytoryczne za 2005 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
za 2005 rok
 
 
A. Dane Stowarzyszenia.
 
I.          Cele Stowarzyszenia:
 
·        Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym.
·        Dbałość o stałą poprawę infrastruktury technicznej związanej z ruchem drogowym dzieci i młodzieży.
·        Popularyzacja zasad uczestniczenia w ruchu drogowym.
·        Przygotowanie dzieci i młodzieży do   ruchu jako pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
·        Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
·        Zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży, a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmowi itp.
·        Pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji.
·        Wymienione cele szczególnie obejmują dzieci niepełnosprawne.
 
II.         Podstawa prawna i Zarząd Stowarzyszenia:
 
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
65-536 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 17c
 
Stowarzyszenie powstało 5 listopada 1999r. i w dniu 29 listopada 1999r. zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem - KRS: 0000037116
 
REGON : 971245267-00014             NIP : 929 16 38 188
 
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży tworzą:
  1. Marek Pasek                          – Prezes Zarządu
  2. Jerzy Słoma                             - Zastępca Prezesa Zarządu
  3. Czesław Maculewicz               - Sekretarz Zarządu
  4. Wanda Kasińska                     - Członek Zarządu
  5. Tadeusz Myśliwiec                  - Członek Zarządu
 
Odpowiedzialność za działalność finansową Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem
ponosi Zarząd.
 
B. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 
1.      Organizację imprez , przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.
2.      Szkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie zasad ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego.
3.      Przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu pieszego, do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.
4.      Organizację Turniejów Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
5.      Organizację Turniejów Motoryzacyjnych.
6.      Wnioskowanie o poprawę drogowej infrastruktury technicznej.
7.      Inicjowanie akcji społecznych na rzecz poprawy infrastruktury technicznej na drogach.
8.      Reprezentowanie uczestników ruchu drogowego w kontaktach z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami.
9.      Finansowanie i popularyzacja wydawnictw z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.
10. Współpracę z organami administracji rządowej , samorządowej, stowarzyszeniami świeckimi i religijnymi działającymi w tym zakresie w kraju i za granicą.
11. Finansowanie i organizacyjne wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
12. Organizację i finansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
13. Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
14. Inicjowanie wsparcia środowisk twórczych realizujących cele Stowarzyszenia.
15. Zbiórkę środków na rzecz Stowarzyszenia.
 
Do zasad funkcjonowania naszego Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy z
dnia 17 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami
oraz przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003 r.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i działa w celach niezarobkowych, a wypracowane dochody przeznacza wyłącznie na cele statutowe.
W realizacji swoich celów statutowych w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie współpracowało ze szkołami podstawowymi i ponadgimnazjalnymi województwa lubuskiego, gimnazjalnymi z terenu Miasta Zielona Góra, Urzędem Miasta Zielona Góra, Wojewódzką Komendą Policji w Gorzowie, Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze, Komendą Powiatową Policji w Sulęcinie, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, Fundacją Bezpieczne Miasto w Zielonej Górze, Ośrodkiem Socjoterapii w Klenicy i innymi instytucjami.
 
C.        Działania Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.
 
W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia spotykał się na bieżąco w
sprawach, które wymagały wspólnej konsultacji i decyzji. W szczególności w sprawach:
- informacji o stanie środków i akceptacji bieżących wydatków;
- w sprawie akceptacji planów pracy;
- w sprawie realizacji bieżących zadań i projektów;
- w sprawie rejestracji Stowarzyszenia jako OPP;
- o wpisanie Stowarzyszenia na listę Ministerstwa Sprawiedliwości;
- w sprawie projektów, które wpłynęły do Stowarzyszenia;
- w sprawie opłacania składek członkowskich;
- w sprawie wynajmu pomieszczenia na biuro Stowarzyszenia;
- w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia.
 
Ponadto Zarząd zebrał się na posiedzeniach w dniach : 29.03.2005 r. i 29.09.2005r.
 
W dniu 27.03.2005 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które zaakceptowało roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
 
D. Dane dotyczące kosztów prowadzonej działalności i zatrudnienia w Stowarzyszeniu. 
 
I. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wykonują swe obowiązki nieodpłatnie.
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. Stan zatrudnienia = 0.
 
II. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało obligacji i akcji. Nie dokonywało też zakupu nieruchomości. Środki pieniężne lokowane były na rachunku bankowym BZ WBK SA II O. w Zielonej Górze.
 
Szczegółowe zestawienie finansowe dotyczące poniesionych kosztów i wartości
aktywów zawiera załączony do niniejszego sprawozdania Bilans i Rachunek wyników
za 2005 rok.
 
 
E.    Zadania Stowarzyszenia przyjęte do realizacji w wyniku zlecenia przez
podmioty   państwowe i samorządowe.
 
W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie nie realizowało zadań zleconych przez
podmioty   państwowe i samorządowe.
 
F. Działalność merytoryczna w okresie sprawozdawczym.
 
·       W DNIU 20.12.2005 ZORGANIZOWALIŚMY W OŚRODKU SOCJOTERAPII W KLENICY TURNIEJ MOJA BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY, UDZIAŁ WZIELI WSZYSCY WYCHOWANKOWIE OŚRODKA;
 
·       W GRUDNIU 2005R. ODBYŁY SIĘ ZAWODY REJONOWE III EDYCJI LUBUSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W EUROPIE JEŹDZIMY BEZPIECZNIE. ZAWODY ODBYŁY SIĘ:6 GRUDNIA W NOWEJ SOLI, 8 GRUDNIA W GORZOWIE, 15 GRUDNIA W ŚWIEBODZINIE. ŁĄCZNIE UDZIAŁ WZIĘŁO 57 SZKÓŁ Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ORAZ JEDNA SZKOŁA – GOŚĆ Z WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. ŁĄCZNIE WEDŁUG INFORMACJI SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW W TURNIEJU UCZESTNICZYŁO OKOŁO 15-16 TYS. UCZNIÓW. STOWARZYSZENIE BYŁO GŁÓWNYM ORGANIZATOREM I SPONSOREM TURNIEJU;
 
·       W DNIACH 2 – 3 – 4 LISTOPADA 2005 ODBYŁY SIĘ VII MISTRZOSTWA ZIELONEJ GÓRY W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY o BRD, UDZIAŁ WZIĘŁY PRAWIE WSZYSTKIE SZKOŁY MIASTA, STOWARZYSZENIE WSPIERAŁO ZAWODY FINANSOWO I ORGANIZACYJNIE;
 
·       STOWARZYSZENIE SFINANSOWAŁO PROJEKT POLEGAJĄCY NA DOPOSAŻENIU PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W WOJEWÓDKIM OŚRODKU POLITECHNICZNYM W ZIELONEJ GÓRZE, PRACOWNIA BĘDZIE SŁUŻYŁA W PRACY CODZIENNEJ TEJ JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ;
 
·       STOWARZYSZENIE WSPOMOGŁO FINANSOWO PÓŁROCZNY CYKL ZAJĘĆ TEATRALNO – PLASTYCZNYCH DLA WSZYSTKICH DZIECI Z KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W ZIELONEJ GÓRZE, DRUGA CZĘŚĆ PROJEKTU JEST W TRAKCIE REALIZACJI, W PROJEKCIE UDZIAŁ WEŹMIE KILKASET DZIECI;
 
·       W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2005 ODBYŁY SIĘ ZAWODY LATAWCOWE, UDZIAŁ WZIĘŁO OK. 100 DZIECI. TOWARZYSZYŁO IM OKOŁO 150 OSÓB -RODZICÓW, DZIADKÓW, RODZEŃSTWO. STOWARZYSZENIE WSPARŁO ZAWODY FINANSOWO I ORGANIZACYJNIE;
 
·       NASZE STOWARZYSZENIE OPRACOWAŁO I WYDRUKOWAŁO KARTY BEZPIECZEŃSTWA DLA 7-LATKÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH OD WRZEŚNIA NAUKĘ W SZKOLE. KARTY ZAWIERAJĄ RADY DLA DZIECI: JAK PORUSZAĆ SIĘ W RUCHU DROGOWYM ORAZ JAK BYĆ BEZPIECZNYM W DOMU, SZKOLE, W DRODZE DO DOMU. KARTY ROZDAWALI POLICJANCI RUCHU DROGOWEGO NA SPOTKANIACH Z DZIEĆMI.
 
·       W CZASIE CAŁYCH WAKACJI LETNICH WSPOMAGALIŚMY FINANSOWO ZAJĘCIA WAKACYJNE ORGANIZOWANE DLA CHĘTNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY. ZAINTERESOWANIE ZAJĘCIAMI JEST JAK ZAWSZE BARDZO DUŻE;
 
·       W DNIU 21 CZERWCA 2005 ZORGANIZOWALIŚMY TURNIEJ DLA CZTERECH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZIELONEJ GÓRY W ZAKRESIE BRD I PIERWSZEJ POMOCY KOŃCZĄCY CYKL ROCZNEJ PRACY Z DZIEĆMI Z TYCH SZKÓŁ. TURNIEJ ODBYŁ SIĘ POD HASŁEM WIEM, JAK BYĆ ZDROWYM I BEZPIECZNYM.
 
·       WSPARLIŚMY FINANSOWO I ORGANIZACYJNIE WYJAZD NASZEJ LUBUSKIEJ DRUŻYNY – REPREZENTANTA WOJEWÓDZTWA NA FINAŁ CENTARLNY TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO. FINAŁ ODBYŁ SIĘ 16-18 CZERWCA W OLSZTYNIE.
 
·       POMOGLIŚMY W ORGANIZACJI CYKLU WIOSENNYCH ZAJĘĆ DLA DZIECI ZE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W PRZYTOKU. W DNIU 14 CZERWCA 2005 BYLIŚMY ZAPROSZENI NA DZIEŃ PRZYJACIÓŁ OŚRODKA.
 
·       W DNIU 11 CZERWCA 2005 ODBYŁ SIĘ W WORD W ZIELONEJ GÓRZE FINAŁ WOJEWÓDZKI II EDYCJI LUBUSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W EUROPIE JEŹDZIMY BEZPIECZNIE. UDZIAŁ WZIĘŁO 12 NAJLEPSZYCH DRUŻYN Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA. NAJLEPSZĄ OKAZAŁA SIĘ DRUŻYNA Z SP W NOWYM KRAMSKU. JEJ OPIEKUNEM JEST PAN MIROSŁAW MALINOWSKI. STOWARZYSZENIE BYŁO GŁÓWNYM ORGANIZATOREM I GŁÓWNYM SPONSOREM FINAŁU;
 
·       RODZINNY TURNIEJ RYCERSKI – W DNIU 4 CZERWCA 2005 ODBYŁA SIĘ OSIEDLOWA IMPREZA DLA DZIECI I ICH RODZIN. STOWARZYSZENIE POMOGŁO W SFINANSOWANIU TEGO PROJEKTU.
 
·       W DNIU 2 CZERWCA 2005 ODBYŁ SIĘ KOLEJNY RAZ REGIONALNY TURNIEJ BRD DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH I OŚRODKÓW SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH. ZAWODY ODBYŁY SIE JAK CO ROKU W PIĘKNYCH LUBNIEWICACH. STOWARZYSZENIE WSPÓŁFINANSOWAŁO ZAWODY.
 
·       W DNIU 7 MAJA 2005 ODBYŁY SIĘ NA TERENIE WORD W ZIELONEJ GÓRZE ZAWODY WOJEWÓDZKIE DO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO. ZWYCIĘŻYŁA DRUŻYNA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŻARACH. TO ONA BĘDZIE REPREZENTOWAŁA NASZE WOJEWÓDZTWO NA ZAWODACH CENTRALNYCH W OLSZTYNIE. OPIEKUNEM DRUŻYNY JEST PAN TADEUSZ MYŚLIWIEC. STOWARZYSZENIE WSPIERAŁO MERYTORYCZNIE IMPREZĘ;
 
·       25 KWIETNIA 2005 ODBYŁA SIĘ W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM W ZIELONEJ GÓRZE PIĘKNA UROCZYSTOŚĆ. NASZ KOLEGA – CZŁONEK STOWARZYSZENIA TADEUSZ MYŚLIWIEC ZOSTAŁ WYRÓŻNIONY ZA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ LUBUSKIM LAUREM OŚWIATY. WYRÓŻNIENIE TO ZOSTAŁO WRĘCZONE ZA DZIAŁALNOŚĆ NA POLU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.
 
·       W KWIETNIU 2005R. ODBYŁY SIĘ ZAWODY REJONOWE II EDYCJI LUBUSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W EUROPIE JEŹDZIMY BEZPIECZNIE. ZAWODY ODBYŁY SIĘ: 11 KWIETNIA W RZEPINIE, 14 KWIETNIA W NOWYM KRAMSKU, 15 KWIETNIA W TOMASZOWIE, 26 KWIETNIA W DOBIEGNIEWIE. STOWARZYSZENIE BYŁO GŁÓWNYM ORGANIZATOREM I GŁÓWNYM SPONSOREM TURNIEJU;
 
·       W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2005 WSPOMAGALIŚMY FINANSOWO ZAJĘCIA ORGANIZOWANE DLA CHĘTNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY;
 
G. Promocja działalności Stowarzyszenia:
 
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wykonało kilka przedsięwzięć mających na celu promowanie Stowarzyszenia:
·      Wydruk kalendarzyków listkowych Stowarzyszenia;
·      Wydruk kart bezpieczeństwa dla siedmiolatków;
·      Wydruk kart pocztowych Stowarzyszenia służących do korespondencji;
·      Informowanie w mediach, na stronach internetowych Miasta Zielona Góra oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze o planowanych imprezach, turniejach, zawodach, festynach.
·      Plakatowanie na terenie miasta w zakresie planowanych imprez, turniejów, zawodów, festynów.
·      Dystrybucja ulotek reklamujących planowane imprezy, turnieje, zawody, festyny.
 
Zielona Góra, dnia 31 grudnia 2005 r.


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020