DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Niedziela,  31 maja 2020 r.   Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
Turnieje - konkursy
W Europie jeździmy...
OTW BRD
To trzeba szybko zmienić
Motoryzacyjny
Konspekt ratowniczy
Kącik wych. komunikacyjnego
Konkurs techniczny
Konkurs filmowy
10 lat WORD
Logo Stowarzyszenia
Grafika BRD
Lubuski Konkurs BRD
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOPKonkurs Filmowy

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GORZOWIE WLKP.
WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
ul. Kwiatowa 10
Tel. (0-95) 721-11-70 Tel. resort 791-11–70
fax. (0-95) 721-11-95 fax. resort 791-11-95
 
Jesteśmy Waszą Policją. Razem tworzymy bezpieczne województwo lubuskie.
 
Gorzów Wlkp. dnia, 28.12.2007r.
 
REGULAMIN KONKURSU
 
I Edycja konkursu pod nazwa
„Profilaktyka bezpieczeństwa ruchu drogowego widziana oczami młodzieży”
w ramach II Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
realizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs pod nazwa „Profilaktyka bezpieczeństwa ruchu drogowego widziana oczami młodzieży” zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego.
3. Termin nadsyłania prac konkursowych do 04 kwietnia 2008 roku.
§ 2. CELE KONKURSU
1. Aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania negatywnym postawom uczestników ruchu drogowego.
2. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
3. Podnoszenie poziomu świadomości młodzieży w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagrożeń występujących w ruchu drogowym.
4. Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
§ 3. TEMATYKA KONKURSU
Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zagrożenia związane z sięganiem po środki uzależniające (narkotyki, alkohol oraz ich wpływ na sposób kierowania pojazdami).
2. Zagrożenia związane z agresja w ruchu drogowym.
3. Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w moim środowisku.
5. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec Policji.
6. Rola mediów w profilaktyce bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§ 4. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs obejmuje opracowanie filmu/prezentacji, będącego antyreklamą zachowań patologicznych związanych z jednym z sześciu podanych w § 3 tematów (limit trwania filmu 10 min).
2. Praca konkursowa może być stworzona przez osobę indywidualną lub zespół maksymalnie trzech osób, pod opieką i kierunkiem nauczyciela-opiekuna.
3. Osoba lub zespół osób może być autorem więcej niż jednej pracy konkursowej.
4. Prace konkursowe zostaną przekazane organizatorom konkursu za pośrednictwem szkoły, której uczestnik konkursu jest uczniem.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swoich prac konkursowych przez organizatorów do działań profilaktycznych oraz ich upowszechniania w środkach masowego przekazu.
§ 5. PRZEBIEG KONKURSU
1. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. www.lubuska.policja.gov.pl  oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. www.wordgorzow.pl  i Zielonej Górze www.zgora.wordy.pl, a także Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży www.brd.zgora.pl.
2. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście (do dnia 04.04.2008 r.) na adres Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „Profilaktyka bezpieczeństwa ruchu drogowego widziana oczami młodzieży”.
3. Prace powinny zawierać następujące informacje: dane autora lub autorów (imię i nazwisko autora/autorów, klasa, szkoła, e-mail), imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, telefon kontaktowy; Praca konkursowa zapisana w formie elektronicznej na płycie DVD w formacie MPEG-2 zgodny z DVD o rozdzielczości minimum 720x576.
4. Zamieszczenie w pracy konkursowej zdjęć i plików dźwiękowych jest możliwe wówczas, gdy autorzy pracy nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Dlatego do prac należy dołączyć oświadczenie o nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich, podpisane przez autorów pracy oraz nauczyciela-opiekuna.
5. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
§ 6. OCENA PRAC
1. Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje komisja, w skład której wchodzą:
przedstawiciele WRD Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (WORD Zielona Góra, WORD Gorzów) oraz zaproszeni goście (Kuratorium Oświaty).
2. Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu, komisja sporządzi protokół z jego przebiegu, którym wskaż: skład komisji oraz informacje o osobach, które zostały nagrodzone w konkursie.
3. Najlepsze prace zostaną nagrodzone specjalnie przygotowaną statuetką okolicznościową oraz nagrodami rzeczowymi dla autorów pracy (młodzież i opiekun).
4. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.
5. Organizatorzy maja prawo zapraszać do współpracy inne organizacje i instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa w naszym województwie.
6. Ocena prac zgłoszonych do konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:
·              wartość merytoryczną pracy,
·              wartość edukacyjną filmu,
·              oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w prezentacji,
·              komentarz do prezentowanego zagadnienia,
·              strona artystyczna pracy,
·              trafność doboru obrazów i dźwięków towarzyszących filmowi/prezentacji,
·              techniczna jakość filmu/prezentacji, wykorzystanie technik komputerowych i innych technik multimedialnych.
§ 7 WRĘCZENIE NAGRÓD
1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz poinformowanie laureatów o terminie podsumowania nastąpi do dnia (ok. 20 kwietnia 2008 r.)
2. Wyniki Konkursu będą dostępne na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
§ 8 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ
1. Każdy z uczestników Konkursu może wnieść do organizatorów, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu uzasadnione odwołanie, co do przebiegu Konkursu, jego wyników oraz innych spraw związanych z Konkursem. Organizatorzy oczekują na konstruktywne uwagi i wnioski dotyczące przebiegu realizacji projektu.
2. Odwołania rozpatrywane będą przez Organizatorów, którzy sprawdzają zasadność wniesionych roszczeń i reklamacji.
§ 9 POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatorów danych osobowych przystępującego do Konkursu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych w wydawnictwach własnych oraz mediach dla celów promujących idee bezpieczeństwa.
3. Przysłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
§ 10 HONOROWY PATRONAT
 
        
 
        
 
        
 
 
Kontakt:
WRD KWP w Gorzowie Wlkp.
mgr inż. Agnieszka MUSIALSKA-ŁYCZKO tel. (0-95) 721 11 77, e-mail: agnieszka.musialska_lyczko@wp.pl
mł. asp. Arkadiusz SOWINSKI tel. (0-95) 721 11 78, e-mail: areso61@gmail.com
e-mail: kwp_gorzow.rd@lubuska.policja.gov.pl


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-05-30 20:35:47
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020