DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Niedziela,  31 maja 2020 r.   Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
Turnieje - konkursy
W Europie jeździmy...
OTW BRD
To trzeba szybko zmienić
Motoryzacyjny
Konspekt ratowniczy
Kącik wych. komunikacyjnego
Konkurs techniczny
Konkurs filmowy
10 lat WORD
Logo Stowarzyszenia
Grafika BRD
Lubuski Konkurs BRD
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOPKONKURS FOTOGRAFICZNY

To trzeba szybko zmienić
 
 
Regulamin
 
Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na lubuskich drogach.
 
I. Organizatorzy:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Gorzów Wlkp.
Lubuski Kurator Oświaty
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
 
II. Cel konkursu:
1.      Poprawa stanu bezpieczeństwa na lubuskich drogach poprzez identyfikację miejsc źle oznakowanych, błędnie zorganizowanych, sprzyjających potencjalnym zdarzeniom drogowym, a często po prostu zaniedbanych.
2.      Zaangażowanie społeczności lubuskiej do działania na rzecz poprawy BRD w ramach Lubuskiego Programu Poprawy BRD 2016-2025.
3.      Identyfikacja zagrożeń na drogach połączona z ich likwidacją – współpraca społeczeństwa ze służbami drogowymi odpowiedzialnymi za techniczne utrzymanie dróg i bezpieczeństwo.
 
III. Zasady konkursu:
 1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany poprawą stanu bezpieczeństwa na lubuskich drogach, za wyjątkiem członków Jury.
 2. Każdy uczestnik może nadesłać e-mailem jedną fotografię przedstawiającą rozpoznaną sytuację   drogową. Dopuszcza się dwie fotografie w przypadku, gdyby pierwsza fotografia nie pozwalała na jednoznaczną identyfikację problemu.
 3. Fotografia powinna być nadesłana wraz z opisem uzupełniającym. Opis nie może być dłuższy niż 2000 znaków i musi zawierać informację:
·         Dane o autorze:
v     Imię i nazwisko
v     Adres, telefon, e-mail
v     Wiek
·         miejsce wykonania fotografii;
·         datę wykonania fotografii;
·         krótki opis uzasadniający wykonanie fotografii.
 1. Fotografie konkursowe należy nadsyłać na adres pasek@zg.wordy.pl tytuł e-maila To trzeba szybko zmienić.
 2. Zdjęcia muszą być wykonane przez przesyłającego je autora, oryginalne, nie mogą być przetwarzane komputerowo.
 3. Konkurs ma charakter nieustający. Czas trwania przewidziany jest na lata 2016 – 2025, to jest zgodnie z okresem trwania Lubuskiego Programu Poprawy BRD 2016 – 2025.
 4. Z uwagi na wieloletni okres trwania Konkursu przewiduje się jego cykliczne podsumowania. Posiedzenia jury będą się odbywały cztery razy w roku.
 5. Nagrodzone fotografie będą eksponowane na stronach internetowych organizatorów. Przewidziane jest też cykliczne otwarcie wystaw pokonkursowych w miejscu i terminie, który ustalą organizatorzy.
 
IV. Ocena prac i jury.
 1. Jury powołają organizatorzy konkursu.
 2. Nadesłanie zdjęcia oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
3.      Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzców.
 1. Wszyscy wyłonieni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
 
V. Prawa autorskie.
1.      Każdy uczestnik udziela organizatorowi nieograniczonego prawa do  wykorzystania nadesłanej fotografii. Dotyczy to w szczególności prawa do powielania, rozpowszechniania, publikacji. Pozwolenie wykorzystania odbywa się bezpłatnie.
2.      Organizator jest upoważniony wyżej wymienione prawa przenieść na osoby trzecie.
3.      Uczestnik konkursu zapewnia, że nadesłana fotografia nie jest obciążona prawami osób trzecich, np. prawem autorskim.
 
VI. Sponsorzy.
            Sponsorami Konkursu są zainteresowane jednostki. Informacja o sponsorach zostanie podana przy wręczaniu nagród, a także wraz z wynikami na stronach internetowych.
 
VII. Postanowienia końcowe.
1.        Fotografie zawierające wartościowe informacje dla poprawy BRD zostaną przesłane do właściwych zarządców dróg w celu realizacji działań naprawczych.
2.        Dla autorów najlepszych fotografii przewidziane są nagrody.
2.       Pytania i uwagi prosimy przesyłać wyłącznie na adres pasek@zg.wordy.pl , tytuł e-maila To trzeba szybko zmienić.
3.       Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 
Zielona Góra, 7 lutego 2017 r.


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-05-30 20:35:47
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020